Hej
Om en person på 17 år döms för mord med påföljd rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, hur länge kan han sitta då och finns det statistik över hur länge en jämförbar person i genomsnitt avtjänar?

Hälsningar

 

Hej och tack för din fråga!

Enligt 31 kap 3§ brottsbalken kan den person som lider av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott, för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter, överlämnas till rättspsykiatrisk vård med beslut om särskild utskrivningsprövning.

Varje år görs enligt rättsmedicinalverket cirka 2200 stycken undersökningar om huruvida en dömd person har en allvarlig psykisk störning, varav ungefär hälften av de undersökta, alltså cirka 1100 stycken, överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Vid undersökningen görs även bedömningen om den rättspsykiatriska vården ska vara förenad med särskild utskrivningsmöjlighet.

Enligt 16 § lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) ska rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsmöjlighet upphöra om det inte längre finns risk för att patienten återfaller i allvarlig brottslighet, och det med tanke på patientens psykiska tillstånd eller personliga förhållanden i övrigt inte heller anses vara påkallat att denne ges rättspsykiatrisk vård.

Frågan om den rättspsykiatriska vården prövas enligt 16 a § LRV av förvaltningsrätten enligt anmälan av chefsöverläkaren eller efter ansökan av patienten. Sådan anmälan ska göras av chefsöverläkaren senast fyra månader efter att rättens beslut om rättspsykiatrisk vård blivit verkställbart. Efter detta ska denna anmälan göras var sjätte månad, se 16 a § andra stycket LRV.

Då denna typ av påföljd utgår från en individuell bedömning av patientens vårdbehov är det svårt att dra någon slutsats av hur lång tid en person i jämförbar situation kan komma att vårdas.