Hej,
Min fru driver ett café har så gjort under flera år. En äldre man har varit gäst under ett antal år & hon har många ggr fått säga till honom pga han har rotat i askkoppar på uteserveringen, andra kunder har sett honom ta från frukostbuffén. Han har med sig gamla smörgåsar som han säger sig ha köpt tidigare dagar & äter dessa istället för att köpa i serveringen. Min fru har nu tröttnat & då serveringen är liten, vänder flera kunder i dörren då ingen vill sitta bredvid mannen. Han har aldrig varit hotfull eller stökig, men personalen upplever honom som obehaglig. Han köper oftast endast en kaffe & uppehåller sig sedan i caféet under flera timmar, varje dag. Min sambo vill nu portförbjuda mannen, då hon känner att hon förlorar kunder & inkomster pga mannen. Har hon rätt att “porta” mannen?

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis skriver du att din fru driver caféet, varför vi i vårt svar förutsätter att hon också är ägare. Vi har tolkat frågan som att din fru undrar om hon kan neka en man, som har återkommit som gäst under en längre period, tillträde till caféet genom portförbud eftersom han uppfattats som obehaglig av personalen. Då vi tolkar omständigheterna som att han främst anses obehaglig och ohygienisk när han besöker caféet, men faktiskt betalar för sitt kaffe, så utgår vi från att han vid de regelbundna besöken inte gör sig skyldig till något brott. Det enda som skulle kunna aktualisera brott baseras på vad en gäst sagt om att han ätit från buffén utan att betala, vilket i sig inte aktualiserar en polisanmälan eller liknande åtgärd i vår mening. Vi kommer att utgå ifrån detta i vår redogörelse.

I Sverige gäller som vedertagen och grundläggande civilrättslig princip att det är ägaren som väljer vilka som ska få tillgång till produkten, en så kallad avtalsfrihet råder. Detta finns inte att utläsa i någon lagbestämmelse men innebär i just ert fall att det är din fru som bestämmer om gästen ska få handla på caféet. Avtalslagen finner du här.

Vidare kan gästens rätt till tillträde till caféet inte grunda sig på att det rör sig om en allmän plats, eftersom cafélokalen som din fru har inte omfattas av begreppet allmän plats enligt 1 kap. 2 § Ordningslagen. Om det hade varit en allmän plats skulle detta använts som stöd för att ge tillträde eller begränsa tillträde med stöd av exempelvis allmän ordning och säkerhet. Mot bakgrund av detta kan mannen alltså inte hävda att det finns en lagstadgad rätt för honom att uppehålla sig inne på caféet.    

Vad gäller hennes önskan om att portförbjuda honom från caféet så finns det ingen grund för detta så som nuvarande lagstiftning ser ut. Den möjlighet som finns i ert fall för att neka honom tillträde är alltså att förklara att din fru väljer att inte servera honom utifrån just sin avtalsfrihet. Detta innebär inte att något förbud med rättsliga verkningar uppkommit utan är endast en viljeförklaring från hennes sida. Om gästen ändå går in i ert café så gör han sig inte enbart på den grunden skyldig för brottet olaga intrång då det inte finns något uttryckligt lagstöd för din fru att portförbjuda honom, jfr.NJA 1995 s. 84.Annorlunda uttryckt skulle ett av din fru meddelat förbud för mannen att gå in i caféet inte ha någon exekutiv verkan eftersom allmänheten traditionellt sett har fritt tillträde till ett café, trots att det inte rör sig om en offentlig plats. Bestämmelsen om olaga intrång är inte avsedd att skydda sådana lokaler, vilket innebär att gästen kan gå in i caféet utan straffrättsliga konsekvenser. 

Vad som är viktigt att tänka på här är att inte neka gästen servering på ett sätt som skulle ge grund för olaga diskriminering, 1 kap. 4 § Diskrimineringslagen. Detta skulle aktualiseras om han nekas servering baserat på exempelvis kön, sexuell läggning eller ålder. Du skriver att anledningen till att din fru inte vill servera gästen är att han inte uppfyller den hygien som önskas bland era gäster, samt att han har ett obehagligt beteende. Vår uppfattning är därmed att detta i sig inte skulle utgöra olaga diskriminering, eftersom allmänt utseende i sig inte utgör en diskrimineringsgrund.

Sammanfattningsvis saknas rättsligt stöd för att neka mannen tillträde till caféet. Vi vill istället rekommendera er att förklara situationen för gästen, ni uppger inte att någon faktiskt talat med honom. Eftersom det är din fru som ägare som väljer vilka som ska serveras kan hon uppge att caféet har som standard för alla besökare att upprätthålla en viss personlig hygien, då det rör sig om en plats för servering av mat där alla ska trivas.