Hej. Min svärmor dog innan jag och min man skilde oss. Har jag rätt att ärva henne?

Hej och tack för din fråga!

Svaret beror på vid vilken tidpunkt ni ansökte om skilsmässa (det vill säga skickade in ansökan om skilsmässa, inte när äktenskapet faktiskt upplöstes) och vid vilken tidpunkt arvet fördelades. Vid skilsmässa delas allt giftorättsgods lika mellan makarna (om inget annat är avtalat i äktenskapsförord). Det innebär att all egendom som inte är enskild, delas på hälften er emellan. Även arv ingår i giftorättsgodset, så länge det inte framgår av testamente att arvet ska vara enskild egendom. Så länge något sånt inte går att finna är arv giftorättsgods och ska därför delas lika er emellan. 

Bodelningen ska ske med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Denna tidpunkt är den dag då er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Detta innebär att det enbart är egendom som ni ägde vid denna tidpunkt som ska ingå i er bodelning, egendom som någon av makarna fått/skaffat efter denna tidpunkt omfattas inte av bodelningen utan är den makens egna egendom. 

I ert fall innebär ovanstående att om din f.d. man fått arvet innan det datum då er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten och detta arv inte ska vara enskild egendom på grund av testamente ska arvet ingå i bodelningen. Du har då rätt till hälften av värdet av arvet när giftorättsgodset delas lika i bodelningen. Skulle din man dock ärva sin mamma efter detta datum ska inte arvet ingå i bodelningen och du har då ingen rätt till arvet. 

Rent arvsrättsligt kan även påpekas att du inte har någon egen arvsrätt efter din svärmor. 

Skulle det vara så att du skulle haft rätt till hälften av arvet enligt ovanstående, men er bodelning gick igenom utan att du fick din del, kan du klandra din bodelning inom 4 veckor från delgivningsdatumet, 17 kap. 8 § 2 stycket Äktenskapsbalken. Om detta datum har passerat saknar du tyvärr rätt att klandra bodelningen.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om din f.d. man fick arvet (och detta inte är enskild egendom enligt testamente) innan datumet då er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten skulle detta ingått som en del av ert giftorättsgods och därmed delats lika er emellan vid bodelningen. Om detta inte har iakttagits i bodelningen kan man klandra bodelningen inom 4 veckor från delgivningsdatumet.