Chefen vill ge en varning (hotfullt beteende) och jag uppfattar det inte så utan ser det som en falsk anklagelse, förtal för att provocera fram en uppsägning självmant. Det finns inga vittnen till händelsen. Vilka rättigheter har jag? rättsskydd? rättssäkerhet? Var finns det i kollektivavtalet att läsa om detta? (Sjukvården)

 

Hej och tack för din fråga!

 

Regler om anställningsförhållanden finns att hitta i lag (1982:80) om anställningsskydd. För att kunna säga upp dig måste din chef ha saklig grund enligt 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd. Som vi uppfattar ditt mail har varken du eller din chef sagt upp dig, och du har heller inte fått en formell varning ännu.

 

En provocerad uppsägning innebär en uppsägning som rent formellt görs av den anställde själv men som har framkallats av arbetsgivaren. Arbetsgivarens handlande måste strida mot god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt vara ”otillbörligt”, exempelvis att uppsägningen föranletts av hot om uppsägning, trakasserier etc. Om du däremot skulle bli utsatt för en provocerad uppsägning ska den i praktiken behandlas likadant som en uppsägning utan saklig grund från arbetsgivarens sida. Detta innebär att du som arbetstagare har ett mer långtgående rättsskydd än vad du hade haft om du sagt upp dig på eget initiativ. Vid provocerad uppsägning kan ”uppsägningen” förklaras ogiltig och arbetstagaren kan ha rätt till eventuellt skadestånd.

 

Din chef kan alltså inte tvinga eller förmå dig att säga upp dig själv. Under vissa förutsättningar, om hon kan anses ha ”saklig grund”, kan hon dock ha rätt att säga upp dig. En sådan saklig grund skulle kunna vara kriminellt beteende etc. Samarbetsproblem utgör oftast ingen tillräcklig grund för uppsägning. Det bör poängteras att det är din arbetsgivare som måste bevisa att hon har tillräckliga skäl för att säga upp dig.

 

Lite närmare om ”varningen”. Som vi har skrivit ovan så krävs det att din arbetsgivare har saklig grund för din uppsägning. Det är i denna diskussion som en varning blir aktuell. Om din arbetsgivare inte meddelar dig, innan uppsägning har skett, om att de inte accepterar ett visst uppträdande så kan de normalt sett inte anses ha en sakligt grundad uppsägning. Detta är vad man i vardagligt tal kallar för ”LAS-varning”. Skulle det uppstå en tvist (vid domstol) om du har misskött ditt arbete eller inte och om din arbetsgivare verkligen hade saklig grund för uppsägningen så är detta något som undersöks, dvs. om du har fått en varning eller inte.

 

Du nämnde också att du kände att din chef utsatte dig för förtal. Förtal innebär att man måste ha utsatts för andras missaktning. Eftersom situationen du beskriver hände under ett möte utan åhörare, som då kunde ha tagit del av som sades och som av dig uppfattades som ett påhopp, så kan detta inte anses vara förtal. Om du misstänker att din chef talar illa om dig till andra på din arbetsplats hade det varit en annan sak.

 

Om det skulle gå så långt att du skulle bli uppsagd så har din arbetsgivare en skyldighet att underrätta din fackliga organisation om ett sådant beslut om uppsägning. Härtill kommer också då en rätt för din fackliga organisation att diskutera uppsägningen. Detta följer av 30 § lag (1982:80) om anställningsskydd.

 

Om du känner att situationen börjar bli ohållbar på din arbetsplats så rekommenderar vi dig att kontakta ditt lokala fackliga ombud som då bör kunna hjälpa dig vidare. Detsamma gäller frågor om kollektivavtalets innehåll – du kan vända dig till din fackliga organisation för denna information.