Trafikförsäkringsföreningen ber mig betala c:a 200.000 kr för fordon jag inte haft försäkrade. 115.000 kr är från år 2000-2003. Resterande 2008-2010. Detta har uppkommit genom idiotiskt slarv från min sida. Kan jag åberopa preskriptionslagen för detta? Summorna tycks mig vara gigantiska, c:a 15ggr större än en vanlig försäkring? Kan jag åberopa ned-sättning av summorna?

 

Hej och tack för din fråga!

Trafikförsäkringsföreningen har enligt 34 § Trafikskadelagen en laglig rätt att ta ut trafikförsäkringsavgifter om trafikförsäkring för motordrivet fordon saknas.

Vi har förstått din fråga som att du har två fordringar, en på 115 000 från år 2000 till 2003, respektive en på 85 000 kr från år 2008 till 2010 och huruvida fordringarna kan ha preskriberats.

Enligt huvudregeln i 2 § Preskriptionslagen, preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten, vilket skulle innebära att Trafikförsäkringsföreningen förlorar rätten att utkräva fordran. Det finns emellertid en kortare preskriptionstid på 3 år som gäller i konsumentförhållanden, då det i det här fallet är fråga om offentlig maktutövning gäller den längre preskriptionstiden enligt huvudregeln. Fordringen från 2008 till 2010 är alltså fortfarande gällande.

Preskription gäller dock endast under förutsättning att preskriptionen inte har avbrutits genom s.k. preskriptionsavbrott. Om Trafikförsäkringsföreningen under dessa år, vilket vi förmodar, har skickat dig påminnelse genom skriftliga krav så har preskriptionen avbrutits. Då har en ny preskriptionstid på 10 år börjat löpa från dagen för avbrottet. Därmed tror vi inte att det är möjligt för dig att åberopa preskription för fordringen från 2000 till 2003.

Vad gäller din fråga om eventuell nedsättning av trafikförsäkringsavgiften så finns det en möjlighet enligt Trafikskadelagen 34 § 4 st. En domstol kan enligt bestämmelsen sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl. Sådana skäl kan vara att försäkringstagaren blivit sjuk och inte kunnat nyttja bilen eller att fordonet har förvarats på ett sätt som förhindrat nyttjandet. Om du inte kan visa på några sådana skäl finns det nog tyvärr ingen möjlighet för dig att få summorna nedsatta.

Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du läsa om hur trafikförsäkringsavgiften beräknas.