Hej Juristresursen!

Förra månaden åkte jag pendeltåg, utan giltig biljett. Detta gjorde jag pga flera anledningar, till och börja med rådde tågkaos vilket innebar hastiga spårändringar och kraftiga förseningar. Jag var ute i god tid och tog första bästa tåg för att hinna med mitt obligatoriska seminarium som jag borde hunnit i tid med god marginal om tågen hade gått som de skulle. Därför hann jag inte kolla upp vad som gällde och hoppade på i hopp om att köpa en biljett ombord, jag handlade därmed i god tro (vet inte om den termen lever kvar?) Dessutom var jag nyinflyttad på orten då incidenten inträffade och kände därmed inte till de lokal reglerna för kollektivtrafiken. Trots detta var väktarna inte nådiga alls utan skrev ut en böter på 1290 kr.

Med detta i bakgrund har jag försökt överklaga detta beslut hela fyra gånger och försökt åberopa: Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv personaltrafik: 2 § Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet eftersom det rådde speciella omständigheter och jag saknade lokal kännedom.

Trots detta har företaget X i samtliga av sina svar varit icke tillmötesgående och avfärdat alla mina argument som ren nonsens utan att ha något belägg för det. Detta har nu resulterat i att jag fått en faktura hemskickad och jag har därmed inte fler chanser att överklaga. Detta finner jag orättvist då det aldrig framgått hur många chanser man har på sig att överklaga. 1290 kr är väldigt mycket, i synnerhet när jag inte fått någon ärlig chans att förklara mig och dessutom inte gjort mig förtjänt av den. Alternativet företaget X föreslår är att jag tar det till allmän domstol, vilket jag saknar resurser till och alla vet nog utgången av domen när individ möter landsting i domstolen. Vad ska jag göra? Förlitar mig nu på att ni kan hjälpa mig på något sätt!

 

Hej och tack för din fråga!

Som du nämner är det lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik som blir aktuell i ditt fall. Enligt 1 § i denna lag får den som driver kollektiv persontrafik ta ut en avgift av en resande som inte kan uppvisa giltig biljett. Det finns ett undantag från denna regel som framgår av 2 §. Undantaget innebär att en avgift inte får tas ut om det kan anses ursäktligt att resenären inte kunnat uppvisa en giltig biljett. Omständigheter som kan göra avsaknaden ursäktlig kan vara exempelvis den resenärens ålder, sjukdom eller bristande kännedom om lokala förhållanden. Då det finns få tidigare fall som behandlat liknande situationer är det svårt för oss att avgöra om en domstol skulle ha funnit din anledning ursäktlig eller inte. Det som kan konstateras är dock att skäl som beror på resenären själv, exempelvis att man tappat sin biljett, inte är att anse som ursäktligt. Däremot kan det vara ursäktligt att inte ha kännedom om det system som tillämpas i lokaltrafiken på grund av att man exempelvis är besökande på orten.

Vad gäller överklagande kan man konstatera att det är en myndighet som agerar (företaget X är en del av landstinget) och för sådan verksamhet gäller förvaltningslagens allmänna bestämmelser, 1-13 §§. I dessa paragrafer finns allmänna bestämmelser om myndigheters serviceskyldighet och krav på handläggningen av ärenden. Dessa krav har pendeltågsföretaget varit skyldiga att iaktta gentemot dig. Det nyss sagda gäller så länge det är ett ärende hos en myndighet. Om det inte längre finns någon möjlighet att överklaga är det inte heller något ärende och därmed inte så mycket att göra. En möjlighet är att anmäla till JO och framföra klagomål över myndighetens agerande vid den tidigare ärendehandläggningen. Anmälan till JO är i princip det maktmedel som finns till buds då en kommun eller ett landsting har agerat tvivelaktigt. Framgång med en sådan anmälan resulterar inte i att du får tillbaka dina pengar men kan resultera i att JO riktar kritik mot företaget X. Sådan kritik är dålig för företaget X:s renommé och kan på så vis verka som ett påtryckningsmedel.