Hej,

min sambo och hennes exsambo har ett hus ihop med ett tillhörande konto där det förs over pengar varje månad.

Kan hennes ex ta ut pengar ur detta konto hur som helst och hävda att han har gjort saker och ting med huset när min sambo har uttryckligen sagt att allt som rör huset och detta konto skall det tas ett gemensamt beslut om? Han hävdar att han har kvitton på allt, han kan påstå så långt som två år tillbaka i tiden att han har “köpt” och har återigen kvitton på detta, men min sambo har ingen aning om pengarna som han tar kommer till deras gemensamma hus, det kan lika väl gynna hans hus istället!

För det är oftast saker som är omöjliga att påvisa att det verkligen har kommit till deras hus tex. grus, förbrukningsartiklar.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Juridiska utgångspunkter
Sambons och ex-sambons möjlighet att göra uttag från det gemensamma bankkontot regleras i kontoavtalet med den bank som tillhandahåller kontotjänsten. Eftersom det är ett gemensamt konto bör båda kontohavarna ha möjlighet att göra uttag från kontot var för sig, såvida det inte har avtalats med banken att uttagsrätten ska tillkomma kontohavarna gemensamt. Avtalet med banken reglerar dock endast bankens ansvar i förhållande till vilka typer av uttag de tillåter, varför vi inte kommer gå närmare in på denna fråga.

Din sambo och hennes ex-sambos respektive rätt att förfoga över det gemensamma bank-kontot regleras däremot som utgångspunkt i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Av 1 § framgår att delägarna ska anses äga hälften var, givet att det inte kan visas att något annat har överenskommits. Skulle sambon och ex-sambon vara överens om en annan fördelning gäller alltså denna, annars äger de ingångsvis 50 % var av den totala summan. I 2 § stadgas att enighet krävs mellan samtliga delägare avseende förfogande över och förvaltande av egendomen i dess helhet. Av bestämmelsen framgår motsatsvis att varje delägare har rätt att fritt förfoga över sin andel. Som utgångspunkt har alltså ex-sambon rätt att fritt förfoga över halva summan av bankmedlen. I takt med att ex-sambon gör uttag minskar dock denna andel proportionerligt. Om vi säger att det aktuella bankkontot hade ett totalt saldo på 10 000 kr och ex-sambon gör ett uttag på 1000 kr, så skulle hans andel av de återstående medlen minska från 5/10 till 4/10.

Lagen om samäganderätt är dock dispositiv, vilket innebär att man kan åsidosätta dess bestämmelser genom att komma överens om att någonting annat ska gälla. Av ditt mejl framgår att din sambo tidigare har sagt att det ska tas ett gemensamt beslut om allt som rör huset och det gemensamma bankkontot. Lagen kan dock inte åsidosättas ensidigt utan alla delägare måste vara överens om vad som ska gälla. Av ditt mejl framgår inte riktigt om båda delägarna var överens om en annan ordning än den lagen förebådar. Skulle ex-sambon invända mot att en överenskommelse föreligger måste det bevisas att ett avtal träffats. Är överenskommelsen muntlig föreligger ofta stora bevissvårigheter.

Praktiska råd
Vi råder er att samtala med ex-sambon för att säkerställa att enighet föreligger i fråga om förfoganderätten över bankkontot. Är sambon och ex-sambon fortfarande ense om att det ska tas ett gemensamt beslut om allt som rör huset och det gemensamma bankkontot bör din sambo och ex-sambon omgående omsätta överenskommelsen i ett skriftligt avtal, i syfte att förhindra framtida bevisproblem om ytterligare konflikter skulle uppstå. Skulle det vara så att ex-sambon har förfogat över en summa som överstigerhans andel samt förnekar att en överenskommelse träffats bör din sambo överväga att väcka anspråk mot honom, på grundval av lagen om samäganderätt. Den andel som ex-sambon enligt lag har rätt att fritt förfoga över kan dock vara svår att komma åt givet att det inte med säkerhet kan visas att delägarna tidigare varit överens om att annat ska gälla vad avser uttag. Om din sambo överväger att väcka anspråk bör ni ta kontakt med yrkesverksamma jurister/advokater.