Hej!

Vi undrar om man kan sälja sitt fritidshus som vi bor i året runt till våra barn för en krona för vi har stora skulder som kronofogden kommer antagligen kommer att sälja vårat hus för eller senare det är skulder då jag hade firma ?

 

 

Hej, och tack för din fråga!

Jag har förstått din fråga på så sätt att du undrar om det finns några hinder mot att sälja ert fritidshus i syfte att undanta det från exekution (utmätning på grund av era skulder).

En förutsättning för att ditt fritidshus ska kunna utmätas är att du står som ägare till det. Genom att överlåta huset till dina barn kan en utmätning av huset inte ske, vilket följer av utsökningsbalkens 4 kap 24 §. Kronofogden blir alltså genom överlåtelsen förhindrade från att utmäta huset för dina skulder.

Emellertid kan allt förändras om du blir försatt i personlig konkurs. Detta sker genom en ansökan till tingsrätten av en fordringsägare (eller kronofogden). En förutsättning för personlig konkurs är att du har så stora skulder att du inte kan betala dem inom en överskådlig framtid. Om du försätts i personlig konkurs förlorar du rådighet (kontroll) över alla dina tillgångar och en förvaltare kommer reda ut alla dina skulder och tillgångar i ett konkursbo.

Förvaltaren har, i syfte att motverka kringgående av exekutionslagstiftningen, möjligheten att företa en s.k. ”återvinning”. Det innebär att förvaltaren under vissa förutsättningar kan återvinna egendom d.v.s. att egendomen åter kommer i ditt konkursbos ägo. Har en återvinning skett kan egendomen åter tas i anspråk för gäldenärens skulder.

Om man säljer egendom till ett för billigt pris föreligger i regel förutsättningar för att återvinna egendomen. Det finns således en risk att fritidshuset återvinns och ändå tas i anspråk för dina skulder, men en förutsättning är givetvis att du ens kan bli försatt i konkurs först.