Hej!

Hur lång tid har parterna på sig att protestera mot en dålig förlikning i domstol?
Måste det vara i direkt anslutning till förlikningsprocessen, eller har man en viss tid på sig att riva upp en förlikning?

Tacksam för svar!

 

Hej, och tack för din fråga!

Vår uppfattning av doktrin att det inte spelar någon roll i förhållande till överklagandefristen huruvida er förlikning har ”stadfästs” av domstolen enligt 17 kap 6 § Rättegångsbalken (RB) eller om detta inte skett och målet istället avskrivs till följd av att käranden återkallar sin talan (processförlikning).

Vår uppfattning grundar sig i syftet bakom förlikningsförfarandet respektive syftet med att få en förlikning stadfäst. En förlikning, oavsett om den stadfästs eller inte, är tänkt att slutligt avgöra tvisten mellan parterna (slutligt beslut). En viktig skillnad mellan en förlikning som har stadfästs respektive inte har stadfästs är att den förstnämnda har samma rättsverkan som en dom, dvs. det man kommit överens om i förlikningsavtalet får exigibel verkan (dvs. kan verkställas med hjälp av ex. Kronofogden).

Viktigt att tänka på är att ett förlikningsavtal, oavsett om det stadfästs eller inte, är bindande för båda parter och kan inte ensidigt frånträdas. Ett förlikningsavtal har således samma rättsliga effekt som alla andra avtal och som vid alla avtal händer det att det uppstår tvist om avtalets innehåll och innebörd. Tvister angående tolkningen av ett förlikningsavtal är dock en tvist i sig och således avskilt från den fråga du ställt.

Scenario 1:

Om förlikningsavtalet har stadfästs och domen inte vunnit laga kraft (dvs. överklagandefristen har gått till ända) så gäller normala besvärsregler för överklagande av dom. Överklagandet kan dock bara grunda sig på förhållanden som härrör från själva stadfästelsen. I dessa förhållanden inkluderas besvär mot själva förlikningsavtalet och dess giltighet.  Det krävs vidare att part visar att förlikningsavtalet inte borde ha stadfästs för att talan mot stadfästelsen ska vinna bifall.

Slutligen ska en överklagan enligt 50 kap 1 § RB  göras skriftligen och skrivelsen skall ges in till Tingsrätten ”inom tre veckor från den dag då domen meddelades” (= överklagandefristen). Dvs. ni har begränsat med tid på er att överklaga stadfästelsen om en sådan skett. Det finns i vissa fall möjligheter att även efter att en stadfästelse vunnit laga kraft att överklaga, men detta kräver mer information angående ert specifika fall och det är även enligt min uppfattning endast möjligt i sällsynta fall.

Scenario 2:

Om förlikningsavtalet inte har stadfästs, men förlikning har skett under domstolsprocess utgör detta ett slutligt beslut som kan överklagas enligt 49 kap 3 § RB. En överklagan ska enligt 52 kap 1 § RB göras skriftligen och ges in till tingsrätten ”inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades”. Det vill säga i princip bör samma sak gälla angående överklagandefristen oavsett om scenario 1 eller scenario 2 är tillämpligt i ditt fall eftersom ”beslutet” borde ha meddelats i samband med att målet avskrivs.

Om du vill kan du läsa mer om dessa bestämmelser i detta utdrag.