Hej, undrar vart jag som privatperson skall vända mig till för att kunna överklaga ett beslut/omprövningsbeslut från IVO. Då är det inte JO som jag frågar om, dvs vilka andra möjligheter det finns, IVO borde väl inte vara den slutliga instansen?

Är IVO den slutliga instansen? Jag har redan överklagat och är inte nöjd med deras bedömning. Har redan skickat begäran om överomprövning. Vad är nästa steg, vilken instans kan man vända sig till?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

 

Klagomålsanmälan till IVO

 

På IVO:s hemsida hittar du en tydlig redogörelse för hur IVO hanterar en klagomålsanmälan, se här. Där framgår bland annat att när IVO:s utredning är färdig skrivs ett förslag till beslut som skickas till dig och den du har anmält. Inom loppet av tre veckor från att detta förslag har skickats har ni båda möjlighet att lämna synpunkter på IVO:s förslag, Patientsäkerhetslagen 7 kap. 16§ st 1. Därefter avslutas utredningen med ett beslut som skickas till dig och den du har anmält. Enligt patientsäkerhetslagen får detta beslut inte överklagas.

 

De flesta beslut från IVO kan ej överklagas

 

Som utgångspunkt har man rätt att överklaga myndighetsbeslut om man är missnöjd. Förutsättningarna för att kunna överklaga ett myndighetsbeslut är att det ska angå dig och beslutet ska ha gått dig emot, Förvaltningslagen 22§Ett klagomålsförfarande enligt patientsäkerhetslagen innebär dock inte myndighetsutövning mot någon enskild och därför anger IVO på sin hemsida att beslutet inte är överklagbart. Vilka typer av beslut som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol framgår i Patientsäkerhetslagen  10 kap. 13§ och är exempelvis beslut där IVO förelägger den som bedriver en verksamhet eller hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna över de handlingar som begärs, med risk för vite om man inte uppfyller detta, se Patientsäkerhetslagen 7 kap. 20 § st 2. Alltså kan de flesta beslut från IVO inte överklagas. Därför är det viktigt att du som anmälare och den du anmält ges möjlighet att lämna synpunkter på de omständigheter som Inspektionen grundar sitt förslag på beslut på för att kunna reda ut eventuella missförstånd och oklarheter. Även om beslutet i klagomålsärenden inte är att betrakta som myndighetsutövning finns det skäl till att IVO motiverar sina beslut eftersom det ligger i båda anmälarens och den anmäldes intresse Patientsäkerhetslagen 7 kap. 18§.

Har ni fått lämna synpunkter och fått ett motiverat beslut är det troligen svårt att angripa beslutet eller handläggningen något ytterligare, särskilt med tanke på att JO har valt att inte ta ärendet vidare.

 

Till sist ska uppmärksammas möjligheten till patientskadeersättning om det har skett en personskada på grund av felbehandlingen. Har du inte varit i kontakt med patientnämnden kan du även vända dig till dem för ytterligare råd. Det är en fristående instans som finns i varje landsting.