Hej!

Jag är Godman/Förvaltare. Min fråga är: Har Överförmyndaren rätt att kräva att veta vad min Huvudman gör för sina egna pengar (som jag överfört till hens konto)?

 
Hej och tack för din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du ska redovisa till överförmyndaren vad huvudmannen gör med sina egna pengar, privata medel/fickpengar, som du överfört till huvudmannens konto.

Som God man/Förvaltare har man en skyldighet att varje år lämna in en årsredovisning som beskriver hur du skött huvudmannens ekonomi det senaste kalenderåret enligt 14 kap. 15 § Föräldrabalken (FB). Årsräkningen ska innehålla:

  • Huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av året eller den tid som räkningen avser.
  • En sammanställning av inkomster och utgifter under nämnda tid.
  • Hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.

När du för över pengar till huvudmannens konto som är privata medel/fickpengar ska dessa redovisas som utgifter i din redovisning. Alla utgifter som huvudmannen haft under året ska redovisas och kunna styrkas med transaktionsbesked från bank, fakturor eller andra verifikationer. Överföringar från det fria kontot ska alltså redovisas med kvittenser på respektive kontoutdrag.

Privata medel använder huvudmannen själv och några kvitton över vilka inköp som gjorts behöver inte redovisas. Den enda gången som du måste redovisa kvitton till överförmyndaren är om du själv gjort några inköp till huvudmannen.