Vi skulle vilja ha hjälp att tyda skollagen och hur vi ska gå vidare i den här frågan.
Vår son gick ut nian i juni med bra betyg utom i franska där han fick ett F. Han har haft E i detta ämne alla andra terminer och utan att informera vare sig honom eller oss som föräldrar om risk för att bli underkänd eller angående att sätta in extra åtgärder (vilket inte gjorts) har skolan bestämt sig för ett F i slutbetyg.
Detta är för oss helt oacceptabelt och vi undrar nu hur man går vidare.
Till saken hör också att skolan har genomgått en mycket turbulent tid med ständiga rektors- och lärarbyten och ett oändligt antal dåliga beslut.
Franskan har drabbats hårt genom en strid ström av tillfälliga vikarier, vilket har gjort att eleverna inte fått sammanhang och kontinuitet.
Har varit i kontakt med rektor och lärare som tar på sig ansvaret och är mycket ledsna för den obefintliga informationen och de stödåtgärder som borde diskuterats men inte gjordes/sattes in, men betyget kommer inte ändras, vilket vi begärt.
Vad säger lagen och hur går vi vidare?

 

Hej och tack för din fråga.

 

Skolans skyldigheter i enlighet med Skollagen 

Inledningsvis vill vi klargöra skolans men framförallt rektorns ansvar enligt Skollagen.

Avseende information om elevens utveckling i skolan anger Skollagen 3 kap. 4 § att såväl eleven som dennes vårdnadshavare fortlöpande skall informeras om elevens utveckling. På skolverkets hemsida framgår det även att det i läroplanen tydliggörs att läraren allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt muntligt och skriftligt informera såväl eleven som hemmet. Därtill skall denna information ges genom skriftliga omdömen och utvecklingssamtal men även vid andra tillfällen. Det är särskilt viktig att information ges i de fall där eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

 

När det framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen Skollagen 3 kap. 5a§. Om det till exempel inom ramen för undervisningen eller utifrån ett resultat på ett nationellt prov befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots det stöd som eleven getts i form av extra anpassningar, ska läraren anmäla detta till rektorn Skollagen 3 kap 8§. Om det föreligger skäl för särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas för eleven där det ska framgå vilka åtgärder samt utvärderingar som ska genomföras. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn men eleven och vårdnadshavaren ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas Skollagen 3 kap. 9§.

 

I ert fall verkar inget av detta har genomförts vilket alltså lärare och rektor ska göra enligt lag. I en sådan situation finns det möjlighet att göra en anmälan till Skolinspektionen avseende missförhållandena på skolan. Dock måste er son i sådana fall gå kvar på den aktuella skolan, vilket vi tolkar det som att han inte gör då han fått slutbetyg för årskurs 9.

 

Går det att överklaga ett betyg enligt Skollagen? 

Det finns tyvärr ingen möjlighet att överklaga ett betyg.  Skollagen ger dock möjligheten för en lärare som satt ett betyg att ändra betyget om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning Skollagen 3 kap. 20§. En sådan ändring måste dock kunna ske snabbt och enkelt. En ändring av betyget kan bli aktuellt om bedömningsunderlag har förbisetts, vid förväxling av elever eller att frånvaro vägts in på ett sätt som strider mot grunderna för bedömning av elevernas kunskaper. Förslagvis kan Ni begära att få ut det elevunderlag som finns för er son i denna kurs samt få information om skälen för betyget och tala med rektorn angående hur de ser på att ompröva ett betyg om man finner att det föreligger något uppenbart oriktigt.

 

Rätt till prövning:

Det finns en möjlighet att ytterligare få visa upp sina kunskaper. En prövning innebär inte att en elev erbjuds enbart en  kompletteringsmöjlighet, utan en prövning görs på hela kursen vilket innebär kursens alla moment. En elev har rätt att göra en prövning i ämnet hur många gånger denne vill Skollagen 10 kap. 23§. Även om er sons skolplikt skulle anses vara upphörd, har han rätt att avsluta den högsta årskursen under ytterligare två år, förutsatt att eleven inte uppnått de kunskapskrav som ska uppnås i och med respektive skolform. Skollagen 7 kap. 15§.

Slutsats: 

Ett betyg kan inte överklagas. Vi vill uppmärksamma er om att en prövning innebär att er son får göra om alla kursens moment. Vill Ni försöka ändra betyget rekommenderar vi er som tidigare nämnts att vända er till rektorn och se över möjligheterna för omprövning om betyget är uppenbart oriktigt. Dessutom finns möjligheten att begära prövning av ämnet och eventuellt få ett nytt betyg. Exakt hur en prövning går till samt vem som håller i prövningen bestäms lokalt. Här bör även poängteras att en avgift kan tas ut för denna prövning.