Jag har tidigare haft förvaltare som skötte min ekonomi men det visade sig att det hade tillkommit mer skulder under de åren och jag vände mig då till överförmyndarnämnden i min kommun men jag fick inte stöd från dem. Jag vände mig då till journalister som tittade på ärendet och Länsstyrelsen granskade detta och kom med nio sidors kritik.

 

Hej och tack för din fråga.

Vi vill inledningsvis konstatera att det absolut vanligaste när huvudmannen är missnöjd med hur förvaltaren skött sitt uppdrag är att skriftligen framför sina synpunkter till överförmyndaren. Överförmyndaren ska sedan vidarebefordra detta till förvaltaren som får ett tillfälle att yttra sig över huvudmannens synpunkter. Överförmyndaren ska därefter ta ställning till om en ny förvaltare bör anordnas för uppdraget.

 

I 12 kap. 14 § Föräldrabalken ges en huvudman som har lidit skada på grund av en förvaltares vårdslöshet rätt till ersättning. Enligt 12 kap. 15 § Föräldrabalken ska den enskilde väcka talan om skadestånd inom tre år för att rätten till ersättning inte skall förfalla.

Om du har underlag som styrker att förvaltaren har åsamkat dig skada, till exempel genom uppkomna skulder, och överförmyndaren som tillsynsmyndighet inte gjort något kan du skriftligen väcka talan hos förvaltningsrätten.

 

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet, vars uppdrag är att granska och kontrollera att förvaltaren sköter sitt arbete på ett korrekt sätt. Detta innebär i detta avseende att huvudmannen inte ska orsakas skada på grund av ställföreträdarskapet. Tillsynen innebär att överförmyndaren kontrollerar dels att den enskildes tillgångar används för dennes nytta, dels att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt. Detta kommer även till uttryck i lagtexten, 16 kap. 1-3 §§ Föräldrabalken  .

Överförmyndarens verksamhet utövas under skadeståndsansvar, detta eftersom det är fråga om en myndighet, 3 kap. Skadeståndslagen. Skadeståndsansvaret kommer till stånd vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos överförmyndaren, 3 kap. 2 § Skadeståndslagen. Däri regleras att staten eller kommunen ska ersätta skada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövningen. Överförmyndaren är en kommunal myndighet och ersättningen utges då av staten.

De möjligheterna som finns att få upprättelse består alltså i huvudsak i att väcka talan om skadestånd på grund av en förvaltares vårdslöshet.