Hej. Jag har en halvbror som har en annan biologisk far än jag. Det upprättades en dödsboanmälan för ett år sedan då det inte fanns något arv efter min pappa. Nu har vår mor avlidit och allt hennes arv ska fördelas lika mellan hennes barn, jag och min halvbror. Hos Folkbokföringen är min halvbror (felaktigt) registrerad som min pappas barn (hans biologiska far har mor alltid hållit hemlig, men innan hennes död framkom en del uppgifter).

Är det en komplicerad process att ändra i Folkbokföringen, och vad krävs det för att detta ska göras? Göra en tilläggsbouppteckning? Måste min halvbror gå med på detta? Måste min halvbrors biologiska far (som vi hittat nu via Internet) gå med på detta och lämna DNA-prov? 

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du skriver att det inte fanns något arv efter din far och att det efter hans död upprättades en dödsboanmälan, förutsätter vi att din mor inte har ärvt något efter din far. Enligt 20 kap. 8 a § Ärvdabalken (ÄB) får en dödsboanmälan endast upprättas om arvet inte räcker till att täcka begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Då din far inte efterlämnade något arv, blir det inte heller aktuellt med något efterarv efter din mors död. Detta följer av 3 kap. 2 § 3 st. ÄB, där det anges att arvingen efter den först avlidne maken (d.v.s. du), efter den efterlevande makens död (d.v.s. efter din mors död), ska ärva samma andel av den efterlevande makens egendom som den andel som den efterlevande maken ärvde av den först avlidne. Kort sagt har du alltså rätt att ärva samma andel i efterarv som din mor ärvde när din far gick bort. Eftersom din mor inte ärvde något efter din far, har du därmed inte rätt till något efterarv nu när din mor har avlidit. 

Eftersom du och din bror båda är bröstarvingar till din mor kommer arvet efter henne att fördelas lika mellan er, om inget annat framgår av testamente. Detta följer av 2 kap. 1 § ÄB. Att du och din bror har olika fäder förändrar alltså inte hur arvet efter er gemensamma mor fördelas mellan er.

Som vi uppfattar din situation har det därför ingen betydelse för fördelningen av arvet om du kan bevisa att din bror har en annan far.

Skulle det ändå mot förmodan finnas en rätt till efterarv efter din far, d.v.s. om det vid din fars död egentligen fanns fler tillgångar än de som redovisades och togs med i beräkningen vid upprättandet av dödsboanmälan, kan det dock ha betydelse för arvet att din bror har en annan biologisk far. Dina möjligheter att upphäva din brors släktskap med din far är dock begränsade om din bror inte går med på detta. 

I rättsfallet NJA 1988 s. 525 konstaterades det att talan om ogiltighetsförklaring av faderskap får, när mannen (d.v.s. din far) är avliden, väckas av var och en av de arvsberättigade (d.v.s. av dig). Enligt samma rättsfall kan detta dock endast göras om mannen (din far) inte varaktigt sammanbott med barnet (d.v.s. din bror) och inte heller erkänt barnet (din bror) som sitt.