Hej! Har jag som nära anhörig rätt att ta del av de anteckningar som polisen gjorde när man hittade min son. Det låg inget brott bakom försvinnandet, utan han begick självmord. Jag vill veta den exakta platsen där han hittades. Polisen har uppgiften från den kvinna som hittade honom. Har räddningstjänsten som hämtade upp honom skyldighet att informera anhörig om platsen?

 

Hej, och tack för din fråga!

 

Vi vill först och främst beklaga din sons bortgång. Vad gäller allmänna handlingar så gäller enligt grundlagen som huvudregel att var och en ska kunna ta del av dessa, 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen (TF). Hur vet man då vad som är en ”allmän handling”? Jo, enligt 2 kap 3 § TF kan det vara en framställning i skrift, som förvaras hos en myndighet och har upprättats av en myndighet. Vad gäller det sistnämnda så anger 2 kap 7 § TF att en handling anses upprättad när den expedierats, dvs. skickas till någon utomstående. Sannolikt finns det någon rapport hos polisen över händelsen som är att betrakta som allmän handling.

 

Enligt 2 kap 2 § TF finns ett antal undantag från huvudregeln om att var och en ska kunna ta del av allmänna handlingar. Av de punkter som räknas upp där är det troligen punkt 6 som är mest relevant, den avser skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

 

Om något undantag enligt 2 kap 2 § TF är tillämpligt så innebär det att rätten att begära ut handlingar är begränsad och att en sekretessprövning behöver göras, efter vilken du kan bli nekad. Undantag av det slag som följer av punkt 6 anges i avdelning V offentlighets- och sekretesslagen. Vi har dock inte kunnat hitta någon bestämmelse i denna lag som träffar din situation. Vår slutsats är därför att du torde kunna begära ut handlingar av det slag du nämner, med stöd av tryckfrihetsförordningen.

 

Om du vill begära ut en allmän handling vänder du dig till myndigheten där den förvaras, 2 kap 14 § TF. Om du skulle bli nekad att få ta del av handlingen kan du överklaga beslutet, 2 kap 15 § TF.