Hej! Min mor har flyttat in på ett demensboende. Hon har en bostadsrättslägenhet kvar och denna behöver säljas. Vi är 4 systrar och har två läger; vi pratas inte vid jag och min ena syster blir inte kontaktade eller informerade. Får de andra sälja vår mors lägenhet utan fullmakter eller är det möjligt att de bara kan ta åt sig detta och lura oss på både pengar och information. Vi har ingen inblick i något som gäller vår mors ekonomi och vad som händer henne. Vår mor är inte vid tillräckligt gott mod för att kunna sälja eller ta egna beslut. Vad skall vi ta oss till? Kan vi få ett ombud som företräder oss när vi inte är överens med de andra syskonen. Är det möjligt att få detta gratis eller kostar det något?

 

 

Hej och tack för din fråga! 

Vi har tolkat din fråga som att du i första hand undrar om dina systrar kan sälja er mammas lägenhet utan någon fullmakt. Vidare har vi tolkat det som att du undrar om du kan få något ombud som kan företräda er då ni systrar inte är överens, och om det i så fall kostar något.

Även om din mor är dement är hon fortfarande ägare till sin lägenhet. För att någon annan ska kunna sälja den krävs en fullmakt som med fördel bör vara skriftlig. Regler om fullmakt finns i 2 kap avtalslagen (AvtL). Om din mamma är så pass sjuk att hon inte förstår sin situation kan dock giltigheten av en sådan fullmakt ifrågasättas. Grund för det finns i 33 § AvtL. 

För människor som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av en sjukdom (exempelvis demens), försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning ska rätten besluta om att ordna en god man om det behövs. Regler för det finns i föräldrabalken (FB). En nackdel med godmanskap när en person inte kan fatta egna beslut är att behörigheten att exempelvis ingå avtal inte inskränks.

Om en person är helt ur stånd att vårda sig och sin egendom kan rätten enligt 11 kap 7 § FB förordna en förvaltare istället för en god man. En skillnad mot godmanskapet är att en förvaltare inte behöver inhämta något samtycke från den som förvaltaren företräder. Han eller hon får själv vidta åtgärder i huvudmannens intresse (i ert fall skulle huvudmannen vara er mamma) och för dennes räkning. Enligt 12 kap 2 § FB ska en god man och förvaltare bevaka rätten för de personer de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. I 12 kap 3 § FB stadgas att dessa skyldigheter ska fullgöras omsorgsfullt och på det sätt som bäst är till nytta för den enskilde. I de fall en förvaltare är förordnad för någon krävs enligt 11 kap 4 § FB överförmyndarens samtycke om exempelvis en bostadsrätt ska säljas.

Slutsatsen är alltså att dina systrar inte kan sälja din mammas lägenhet utan fullmakt. Eftersom er mamma fortfarande har rätt att förfoga över sin egendom som hon vill har ni inte något behov av ett ombud i den frågan.

Vårt råd är istället att du kontaktar överförmyndaren i din kommun och berättar om din mammas situation. Kanske kan en förvaltare förordnas för att hjälpa till. En närstående kan utses till förvaltare. Är det motsättningar i familjen är de mer troligt att någon utomstående utses av domstolen.