Hej!
Min fråga gäller arbetsrättsliga området. Jag arbetar som sekreterare och på det sjukhus där jag jobbar har jag konstaterat att jag inte får tjänster jag tycker jag borde ha, efter att jag kritiserat ledningen. För ett halvår sedan ca gick vi sekreterare ut i media pga. mycket dåliga arbetsförhållanden. Något som även Arbetsmiljöverket konstaterat ett par år tidigare och som ännu inte gjorts något åt. Ilskan var tydlig från cheferna då, men nu tror jag också att jag är utsatt för repressalier. Första gången när jag sökte en tjänst nyligen handlade halva intervjun om just det faktum att jag inte var tyst med saker jag inte hade “tillåtelse” prata. Om vikten att hålla inne all information etc. Till saken hör att jag också är informatör i grunden och vet mycket väl vad jag får och inte får säga, och har aldrig sagt något som är i strid med någon sorts tystnads- eller sekretessplikt. Jag fick inte den tjänsten och den som fick den var helt klart lägre kvalificerad än mig. Så söker jag tjänst nr 2, denna stämmer exakt in på mig i kvalifikationsbeskrivningen, men jag har nu fått besked att jag inte kommer med till några intervjuer överhuvudtaget. Jag är övertygad om att jag blir utsatt för kränkande behandling för att jag utnyttjat min yttrandefrihet, för det är inte första gången det händer i detta landsting. Kan man driva en sån här sak och vem vänder man sig till? Vad kan jag göra?

 

 

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Yttrandefriheten i Sverige är grundlagsstadgad och åtnjuter således ett starkt skydd, se  1 kap 1§ yttrandefrihetsgrundlagen och 1 kap 1§ tryckfrihetsförordningen. Det råder även ett generellt förbud mot repressalier men i ditt fall går det inte att dra en slutsats om någon sådan föreligger på grund av de få omständigheter som anförts. Generella antaganden passar inte dessa typer av konflikter utan de bedöms olika från fall till fall. Yttrandefriheten kan nämligen på olika sätt begränsas, bland annat genom sekretessplikt och lojalitetsplikt. Den information du söker rör känsliga områden och kraven är där ännu mer skärpta. Eftersom vi inte har tillräckligt med omständigheter vill vi, för att inte ge vilseledande information, istället vägleda dig till hur du kan gå tillväga för att få bättre hjälp.

 

Till att börja med vill vi hänvisa dig till att kontakta ditt fack om du är medlem i något sådant. Ditt fack kan ge dig vägledning om vad som gäller i just din situation och vad som gäller i den branschen du arbetar i. Vid en eventuell framtida tvist mellan dig och din arbetsgivare kan facket även företräda dig och på så sätt agera i ditt ställe.

 

Om du inte är medlem i facket eller om du känner att facket inte hjälper dig tillräckligt kan du kontakta justitieombudsmannen eller justitiekanslern, vilka kan hjälpa dig i frågor om yttrandefrihet på arbetsplatsen och förbud mot repressalier. De är objektiva aktörer som har i uppdrag att bevaka myndigheter och deras tjänstemän så att de följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. De utreder anmälningar och uttalar eventuell kritik. Justitieombudsmannen och justitiekanslerns bedömningar skiljer sig ofta mycket åt från fall till fall, några generella slutsatser kan därför inte dras. För mer information och vägledning för hur en eventuell anmälan skall göras, se:

– http://www.jo.se

– http://www.jk.se

 

Du skulle även kunna kontakta diskrimineringsombudsmannen som är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringsombudsmannen arbetar även för att motverka diskriminering. Du kan få mer information och vägledning på:

– http://www.do.se.

 

Slutligen vill vi rekommendera dig att kontakta en praktiserande arbetsrättsjurist om du känner att ovanstående aktörer inte bidragit dig med den hjälp du velat ha.