Hej!
Min fråga gäller försäljning av en bostadsrätt. Jag och min partner ( vi har aldrig varit sambos eller gifta) har köpt en bostadsrätt ihop. Eftersom vi går skilda vägar nu vill jag sälja bostadsrätten, men han vill inte det. Han vill ej heller kompensera mig och min andel. Vi äger 50/50 av bostadsrätten. Vad säger lagen? Vad kan jag göra? Jag bor på annan ort (600 km ifrån) och kommer inte flytta in i denna lägenhet.

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni varken varit gifta eller sambos blir det inte aktuellt för oss att gå in på äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om fördelning av egendom vid ett äktenskaps eller samboförhållandes upphörande.

I de fall två eller fler personer som varken är gifta eller sambos köpt egendom gemensamt är de att betrakta som delägare. Det är då frågan om ett samägandeskap som regleras i lagen om samäganderätt (SamägL). När det gäller samägandeskap är utgångspunkten att samägarna/delägarna förvaltar egendomen gemensamt, dvs. att varje förfogande och varje åtgärd kräver enighet mellan delägarna, 2 § SamägL. I de fall delägarna inte kan nå enighet om försäljning av egendom erbjuder dock 6 § SamägL en möjlighet för den delägare som vill sälja egendomen att ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska bjudas ut på offentlig auktion. Egendomen kan då alltså säljas, trots att övriga delägare ställer sig emot försäljningen.

Om tingsrätten beviljar ansökan om försäljning kommer de även att förordna en god man att ombesörja försäljningen. Den gode mannen har till uppgift att se till att försäljningen faktiskt blir av och att alla delägares intressen tillvaratas. Det är den gode mannen som fördelar beloppet som lägenheten sålts för mellan delägarna och också den som bestämmer under vilka förutsättningar lägenheten kommer säljas, 8-9 §§ SamägL. Vad gäller kostnaderna för den gode mannens förvaltning och försäljning av egendom är huvudregeln enligt 15 § SamägL att de ska fördelas lika på alla delägare.

Det bästa för dig och din partner skulle givetvis vara att ni kom överens om en gemensam lösning på hur förvaltningen av bostadsrätten ska skötas. Vägrar din partner att gå med på att sälja bostadsrätten och lyckas ni inte heller komma överens om att han ska köpa ut din del, innebär 6 § SamägL att du ändå kan se till att lägenheten blir såld. Att egendom säljs på offentlig auktion kan, men behöver inte, betyda att egendomen säljs till ett lägre pris än vad som annars hade varit möjligt. Ett sätt att begränsa en eventuell förlust är att, samtidigt som ansökan om försäljning lämnas in till tingsrätten, ange att man vill att rätten ska bestämma ett pris till vilket egendomen inte får säljas under, och att priset måste vara någorlunda rimligt, 9 § SamägL.

Rent allmänt ska slutligen sägas att det är den som gör gällande samäganderätt som har bevisbördan för detta påstående, vilket innebär att det är du som måste bevisa att det finns ett köpeavtal eller liknande där det framgår att du och din partner äger hälften var av bostadsrätten. Det ska även sägas att lagen om samäganderätt i princip är dispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser sätts åt sidan om du och din partner har avtalat om något annat er sinsemellan. Har ni exempelvis ingått ett avtal som förbjuder försäljning av bostadsrätten går ett sådant avtal alltså före lagens regler. Samma gäller även om ni har avtalat om att försäljning av bostadsrätten inte får ske på offentlig auktion. Vad gäller priset kan däremot tingsrätten invända så att priset anses någorlunda rimligt.