Hej! Vi har upptäckt att en snarlik produkt likt vår varumärkesregistrerade produkt (leksak) säljs hos en återförsäljare. Vi vet att vi kan kräva att få ut information av återförsäljaren om vem som säljer/tillverkar kopian via ett informationsföreläggande men går det stämma återförsäljaren direkt? Eller kan man först stämma återförsäljaren och sedan tillverkaren om återförsäljaren ger ut uppgifter som leder oss till tillverkaren?

Hej  och tack för din fråga!

Först och främst kan sägas att ett varumärke, enligt 1 kap 4 § varumärkeslagen (VmL), kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt så som ord, figurer och former, förutsatt att varukännetecknet har särskiljningsförmåga. Genom att er produkt är varumärkesregistrerad har ni enligt 1 kap 6 § VmL ensamrätt till varumärket. I 1 kap 10 § VmL uppställs kriterier för ensamrättens innehåll. Den innebär att ingen annan än innehavaren, utan innehavarens tillstånd, i näringsverksamhet får använda (så som bjuda ut till försäljning och tillverka) ett tecken som är identiskt med varumärkeskännetecknet vid situationer då varorna är av samma eller liknande slag. En annan situation som faller inom ensamrätten är när ett tecken är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag. Förutsättningen är att det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Slutligen får ingen annan än innehavaren använda tecknet när det är identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. 

Vid bedömningen av varuslagslikheten tas hänsyn till den tekniska likheten, innefattat om produkterna kompletterar varandra eller inte, distributionssätt, innefattat huruvida de tillhandahålls på samma ställen eller inte samt till ändamål, användning och prisnivå. Av särskild betydelse är det äldre märkets särskiljningsförmåga, ju mer produkten kopplas ihop med ert varumärke desto större skydd får ni. 

Vi har ingen kännedom om hur lika produkterna är utan det är något ni själva kan avgöra med hjälp av informationen ovan. 

Det framgår inte av er fråga om det är återförsäljarens produkt som säljs eller om det är en utomstående som sålt produkten till återförsäljaren. Om det är återförsäljarens produkt kan ni stämma återförsäljaren. Om det är en utomståendes produkt kan ni stämma både återförsäljaren och tillverkaren.

Straffansvar regleras i 8 kap 1 § VmL och där anges att den som gör sig skyldig till varumärkesintrång kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Enligt 8 kap 3 § VmL kan domstolen, på yrkande av er, vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det. Ni kan även ha rätt till skadestånd enligt 8 kap 4 § VmL av den som gjort sig skyldig till varumärkesintrång. Det krävs då enligt 8 kap 6 § VmL att talan väcks inom fem år från det att skadan uppkom, dvs när den snarlika produkten började säljas. 


Av er fråga framgår att ni känner till informationsföreläggande. Detta regleras i 9 kap 1 § VmL. Om ni visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, kan domstolen vid vite besluta att exempelvis den som gjort intrånget eller den som bjuder ut en vara som intrånget gäller till försäljning ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor som intrånget gäller. Sådan information kan avse namn och adress till producenter och distributörer. Enligt 9 kap 2 § VmL krävs att skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller annat motstående intresse. Det är dock tveksamt om ni kan stämma återförsäljaren och sedan efter den information som ni får genom informationsföreläggandet stämma tillverkaren. Ni bör rådgöra med en verksam jurist om det.  


Om ni tycker att produkten är snarlik er egen kan ni vända er till en verksam jurist som hjälper er att stämma återförsäljaren och eventuellt tillverkaren. Vid framgång i domstolen finns möjlighet till skadestånd, vitesförbud samt straffansvar.