Hej. Min far gick bort nyligen, han var omgift och hans fru var således inte min mamma.
Mellan åren 2007 och 2008 började min pappa bli lätt dement och  i mitten av 2008 gick min far och gifte sig. Denna vigsel skedde utan i princip någon kännedom för oss 3 barn. Det var bara på hans blivande frus sida man väl kände till detta.Vad jag nu undrar när han gått bort 2016 är om det finns laglig rätt för oss barn att inför den kommande bouppteckningen få insyn via bouppteckningsman eller på annat juridisk sätt, för att granska bankhistoriken under de år pappa var dement fram till hans bortgång? Vi vill försäkra oss om att inte hans nya fru fört undan betydande tillgångar till egen fördel under hans dementa år. Jag antar att hans nya fru hade någon form av fullmakt för att sköta hans bankärenden osv. Frågan är helt enkelt om denna fullmakt kan ha missbrukats.

Hej och tack för din fråga!
Att utfärda en fullmakt innebär att en person bemyndigas att ingå avtal och företa rättshandlingar för en annan persons räkning. Regler om fullmakt återfinns i 2 kap avtalslagen(AvtL). I ert fall är det troligt att er pappa har utfärdat en fullmakt till sin fru eftersom det är vanligt i situationer där en person inte helt kan tillvarata sina intressen. 

 Visar det sig att din pappas fru har fört bort tillgångar med hjälp av en fullmakt finns det en möjlighet att ogiltigförklara fullmakten enligt Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning31§ eller 33§ AvtL. Detta gäller dock endast om det kan visas att din pappa(fullmaktsgivaren) led av demens vid undertecknandet av fullmakten. För att bevisa att din pappa led av demens vid undertecknandet av fullmakten kan exempelvis ett läkarintyg som styrker detta vara positivt i bevishänseende. Om det kan bevisas att fullmakten undertecknats när din pappa var dement så får det till följd att fullmakten kan ogiltigförklaras och att alla rättshandlingar som företagits med hjälp av fullmakten ska återgå. De tillgångar som din pappas fru eventuellt fört bort ska i ett sådant fall återföras till dödsboet.  

Angående huruvida du som dödsbodelägare har rätt till att få insyn i din pappas banktransaktioner gäller enligt 18 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) att dödsbodelägarna gemensamt ska förvalta den dödes egendom. Detta innebär att ni barn tillsammans med er pappas fru företräder dödsboet gentemot andra. Att få insyn i er pappas bankhistorik kräver därför alla dödsbodelägares samtycke. Om ni kan få er pappas frus samtycke borde det då inte vara något problem att få se bankhistoriken. Om er pappas fru inte samtycker till insynen kan det vara bra att istället välja att utse en boutredningsman som kan utreda boet åt er. En boutredningsman kan sägas vara en utväg när dödsbodelägare inte kan enas gällande dödsboets förvaltning. Boutredningsman ska utses då en dödsbodelägare begär det, 19 kap 1§ ÄB.