Hej,

Skulle vilja be om en synpunkt från Er.

En mäklare har för sin vårdslöshet, fått en dom i tingsrätten med följande lydelse:

 ”Tingsrätten fastställer att MÄKLAREN är skyldig att svara för den skada som KÖPAREN kan komma att orsakas genom att hon inte kunnat fullfölja köpet av fastigheten XX.

MÄKLAREN dömdes som den skadevållande och KÖPAREN som icke medvållande till skadan.
MÄKLAREN vägrar betala ut skadestånd för KÖPAREN av anledningen att hen anser att det skadestånd som är utbetalat till SÄLJARNA är den kompensation som ovan angivna text från tingsrätten syftar till.
KÖPAREN menar att eftersom MÄKLAREN ansågs som allena skadevållande med sin vårdslöshet, är det MÄKLARENS enskilda, utdömda skadestånd som utbetalats till SÄLJARNA. Mäklaren anser att hen därmed har fullgjort sina skyldigheter till både SÄLJAREN OCH KÖPAREN.

Kan man tolka ett tilldömt skadestånd där person nr 1 blivit dömd att betala ut skadestånd för två personer, som utbetalas till person nr. 2 och person nr. 3 anses då vara kompenserad i och med att skadestånd utbetalats till person nr. 2?

Om en MÄKLARE är dömd som skyldig att svara för både KÖPARE och SÄLJARES skador, och denna person endast betalar SÄLJARENS SKADOR och räknar detta som ett skadestånd för KÖPAREN, måste detta vara fel. MÄKLAREN är den som är den skadevållande och ett skadestånd endast utbetalat för SÄLJAREN kan omöjligt räknas som ett skadestånd som kompenserat KÖPAREN. Detta måste vara den skadevållandes eget skadestånd som hen befanns skyldig till att ha orsakat pga vårdslöshet för två personer, där endast en blivit ersatt. KÖPARE blev tilldömd skadestånd men mäklaren anser detta kompenserat med att hon betalat SÄLJARNA.
Ligger som RÄTTSFRÅGA hos hovrätten. Prövningstillstånd beviljat.

Tacksam för synpunkter på denna rättsfråga.

 

Hej, och tack för din fråga!

Först och främst kan vi konstatera att Tingsrättens dom är en så kallad ”fastställelsetalan”, jämför 13 kap 2 § Rättegångsbalken (RB). Tingsrätten har alltså slagit fast att mäklaren varit vårdslös och vidare att denna vårdslöshet grundar skadeståndsskyldighet. En fastställelsetalan kan vara lämplig om någon part vet att skada uppkommit genom till exempel vårdslöst beteende, men omfattningen av skadan inte går att fastställa vid tidpunkten för talan. En fastställelsetalan kan sedermera läggas till grund för en så kallad fullgörelsetalan, jämför 13 kap 1 § RB. I en senare prövning av Tingsrätten omprövar alltså Tingsrätten inte huruvida vårdslöshet förelegat eller inte i den senare fullgörelsetalan, utan lägger den befintliga domen till grund för att bestämma det belopp vilket vårdslösheten föranlett. I juridiskt språkbruk talar man då om att domen är exigibel, jämför 3 kap 1 § 1 p Utsökningsbalken (UB)

Nästa fråga är då vad denna fastställelsetalan innebär eller, om man villa uttrycka det på ett annat sätt, vad som omfattas av Tingsrättens domslut. Vi vill först göra ett förbehåll i det att vi inte vet tillräckligt mycket om bakgrunden i detta mål för att göra några mer långtgående uttalanden. Några allmänna reflektioner kan emellertid alltjämt göras.

Domslutet styrs, framförallt avseende civilrättsliga mål som det rör sig om här, i hög grad av hur parterna utformat sina yrkanden, jämför 17 kap 3 § RB, men också vad som åberopats et cetera. Vi vet inte här hur köparens och säljarens yrkanden har utformats och vad som åberopats i målet. Därför är det svårt att uttala sig om huruvida skadan är reglerad genom att mäklaren erlagt betalning till säljaren.

Vår sammanfattande slutsats på din fråga är således följande, mot bakgrund av vad vi svarat ovan. Köparen kan väcka en talan om fullgörelse gentemot mäklaren. Tingsrätten ska sedan, vad vi kan se, lägga fastställelsedomen till grund för det belopp som köparen har rätt till på grund av mäklarens vårdslöshet i en senare fullgörelsetalan. Köparen kan enbart få skadestånd för faktiska skador som uppkommit. Om målet tagits till Hovrätten som rättsfråga finns det förmodligen någon särskild fråga som möjligen inte blivit prövad tidigare. För att vi ska kunna göra mer långtgående uttalanden skulle vi behöva läsa Tingsrättens dom.

I övrigt kan även följande tilläggas.

Om domslutet fastslår att köparen är berättigad till skadestånd, men mäklaren vägrar att betala detta, finns möjlighet för köparen att vända sig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att erhålla betalning (se UB och förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten). Detta kan göras även om domen har överklagats. Det som sker då är att de pengar Kronofogden utmäter hos mäklaren hamnar på ett särskilt konto och betalas ut till köparen om även Hovrätten dömer till skadestånd och denna dom vinner laga kraft, vilket innebär att domen inte längre kan överklagas.