Hej!

Jag är gift med två barn. Min man har alltid jobbat heltid och fått bonuspengar på jobbet. Vi har gemensam ekonomi men han har investerat sina bonuspengar i fond- och aktiesparande. Vad händer vid ev. skilsmässa? Är pengarna bara hans eller får jag vara med och dela på dessa?

 

Hej och tack för din fråga!

Regler angående makars egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). I 1 kap 3 § ÄktB anges att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta gäller även efter ett giftermål. I 7 kap 1 § ÄktB fastställs att en makes egendom alltid är giftorättsgods om egendomen inte är enskild. Makarnas egendom kan således delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. 7 kap 2 § ÄktB anger man den egendom som anses vara enskild. Där listas bland annat sådan egendom som en make har ärvt, egendom som make fått i gåva och egendom som är enskild till följd av äktenskapsförord.

I ert fall skulle din makes aktier och obligationer ses som giftorättsgods om ni inte, genom äktenskapsförord, avtalat om att de ska vara enskild egendom. Detta betyder att ni som makar delar på aktierna och obligationerna vid en eventuell äktenskapsskillnad.

En eventuell bodelning utgår från de egendomsförhållanden som förelåg vid tidpunkten då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Med dagen då talan väcktes avses den dag då ansökan om äktenskapsskillnad har kommit in till tingsrätten.

Om en bodelning i ert fall skulle bli aktuell finns reglerna om vad som ska ingå i en sådan bodelning i 10 kap ÄktB.