Hej,

Jag undrar om/hur jag kan gå vidare vad gäller problem som uppstår i kontakten med enhetschef på ett gruppboende samt omsorgschef inom LSS. Jag har en bror som bor på ett gruppboende. Den medicinska omsorgen fungerar inte och problemen är återkommande.

Jag har bett cheferna svara skriftligt på de frågor jag ställer. Chefen vägrar detta. Kan de vägra att ge mig ett skriftligt svar? Är det inte enligt förvaltningslagen en skyldighet för dem att tillmötesgå den enskilde skriftlig om behov uppstår från den enskildes håll? Jag företräder min bror enligt fullmakt given av honom.

Jag har skrivit flera gånger till IVO. De har gjort utredningar men det blir aldrig någon förändring ändå. Vid min sista anmälan fick jag svaret att de av prioritetsskäl inte kunde göra något och att de förväntar sig att jag ska få svar på mina frågor av kommunen. Kan jag göra något juridiskt angående detta?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Serviceskyldighet

Förvaltningslagen (FL) är tillämplig hos förvaltningsmyndigheter, se 1 § FL. Kommunala förvaltningsmyndigheter, såsom kommunala nämnder och den förvaltning som är knuten till dem, omfattas därför av FL. Som du själv är inne på finns enligt 4 § FL en serviceskyldighet för myndigheter. Enligt denna är varje myndighet skyldig att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Av 4 § 2 st. framgår vidare att frågor från den enskilde ska besvaras så snart som möjligt av myndigheten.

Den serviceskyldighet som åligger myndigheten är dock inte obegränsad, utan myndigheten avgör själv i vilken utsträckning hjälp bör ges och i vilken form frågor ska besvaras. Detta följer av 4 § 1 st 2 men FL, som stadgar att hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Till serviceskyldigheten kan även 5 § FL hänföras, som avser myndighetens tillgänglighet för enskilda.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det i FL finns en serviceskyldighet, men att man inte med stöd av denna kan kräva ett skriftligt svar på frågor av myndigheten. Det är upp till myndigheten att avgöra i vilken utsträckning hjälp bör ges, och i vilken form, i det enskilda fallet.

Det framgår inte av ditt mejl huruvida LSS-verksamheten drivs i kommunal eller enskild regi. Som nämnts omfattas kommunala myndigheter av FL. Om kommunen enligt 17 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingått avtal med annan att tillhandahålla insatserna, omfattas inte den enskilde aktören av FL och således heller inte av serviceskyldigheten i 4 § FL. Dock ska påpekas att kommunen, även i de fall den har överlämnat verksamheten till annan, bibehåller ansvaret för verksamheten, se 17 § LSS. Kommunen är således fortfarande ansvarig som huvudman, varför den kommunala myndigheten fortfarande omfattas av serviceskyldigheten enligt FL.

 

Brister i verksamheten

Som vi förstår av ditt mejl finns enligt din mening brister i verksamhetens bedrivande. Av 6 § LSS framgår att verksamheten ska vara av god kvalitet och att kvaliteten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Av detta följer ett ansvar för den eller de nämnder som svarar för ledningen av kommunens verksamhet (22 § LSS) att följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitet. Detsamma gäller för kommunen om verksamheten bedrivs av enskild aktör.

Klagomål och synpunkter på verksamheten bör kunna lämnas direkt till kommunen, eller om verksamheten drivs av enskild, till denna. Vidare kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som enligt 25 § LSS är tillsynsmyndighet över LSS-verksamhet, om man anser att brister föreligger. IVO ska inom ramen för sin tillsyn kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, se 26 a § 2 p LSS. På IVO:s hemsida finns information om möjligheten att som enskild vända sig till IVO med klagomål. Där framgår dock även att IVO inte är skyldig att utreda alla klagomål, utan det är upp till IVO att avgöra om det finns skäl för detta. Du bör dock, om du vill, kunna vända dig till IVO för att höra närmare om varför de väljer att inte gå vidare.

Det kan tilläggas att om kommunen fattar beslut i ett ärende som rör din brors rätt till insatser enligt 9 § LSS, finns möjlighet att överklaga sådant beslut till allmän förvaltningsdomstol enligt 27 § 1 p LSS. Det kan röra sig om beslut om avslag av insats men, som vi förstår det, även beslut om utformningen av en insats eller om ändring av en tidigare lämnad insats. Notera att överklagandet måste inkomma inom en viss överklagandefrist, vilken framgår av beslutet. Om du framför klagomål till kommunen och dessa klagomål leder till ett nytt utfärdat beslut angående insatsen, bör således detta beslut i så fall kunna överklagas med stöd av 27 § 1 p LSS om man anser att insatsen inte uppfyller lagens krav. Information om hur ett överklagande går till finner du på din kommuns hemsida.