Jag gillade och delade vidare en skämtteckning från en sida jag gillar på Facebook. Detta hände under min ledighet (inte i tjänsten, är kommunanställd). Bilden var en skämtteckning angående arbetsmiljön för kommunanställda. Jag blev kontaktad av min chef som ansåg att bilden var stötande och tyckte att det kunde uppfattas av allmänheten som att det handlar om min arbetsgivare och att det inte är bra om jag som förtroendevald lägger upp såna bilder. Hon påpekade policy om sociala medier i kommunen och det enda som står där är det att om man som privatperson på sin fritid lägger upp något i sociala medier får inga sekretessbelagda uppgifter röjas. Det står att arbetsgivare inte får begränsa yttrandefriheten på något sätt. Har hon/ arbetsgivaren rätt att bestämma vad jag ska göra på min fritid? Vad säger lagen om detta? Yttrandefrihet- vad har arbetsgivaren för rätt att kräva av mig som kommunanställd- när det gäller sociala medier? Är detta något som bör anmälas till JO?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Du har ställt en fråga angående gränsdragningen mellan agerande i tjänsten och agerande som privatperson på sociala medier.

I och med anställningsförhållandet följer en lojalitetsplikt för arbetstagaren gentemot sin arbetsgivare. Vad denna lojalitetsplikt innebär finns inte skrivet i lag med domstolen har ett flertal gånger försökt definiera vad den innebär och har uttryckt det så långt som såhär: ”Lojalitetsplikten bygger på att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna och undvika att hamna i situationer där privata intressen kolliderar med arbetsgivarens” AD 1994 nr 79. Den anställde får således inte skada arbetsgivaren. Denna lojalitetsplikt kan även omfatta den anställdes fritid. Om ett agerande som den anställde gjort under sin fritid varit illojalt mot arbetsgivaren eller inte avgörs efter en intresseavvägning. Vad som haft betydelse vid en sådan bedömning är hur stor kopplingen är mellan agerandet och arbetsplatsen/ arbetsgivaren. I vissa fall tar arbetsgivaren fram en policy om vad lojalitetsplikten anses innebära och omfattar ofta agerande på sociala medier som t.ex. Twitter och Facebook. En sådan policy får inte vara för långtgående eller inskränkande. Men vad den exakt får innehålla är inte klart, men det är möjligt för arbetsgivaren att be de anställda att inte publicera material som kan skada arbetsgivarens rykte.

Att du är kommunanställd och har delat ett inlägg om just den dåliga arbetsmiljön på kommunen gör att kopplingen inte är obetydlig och det är möjligt att agerandet uppfattats som att det är underbyggd kritik mot din arbetsplats. Men som sagt, denna avvägning är väldigt svår att göra och domstolen har varit ojämn i sitt dömande i frågan. Samtidigt som domstolen är tydlig med att den anställde har att iaktta sin lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare även under sin fritid så har den också framhållit att den anställde har rätt att fritt disponera över sin fritid och att fritt få använda sina grundläggande rättigheter, såsom yttrandefriheten AD:s dom nr 25/12. Om din arbetsgivare haft rätt i att kritisera ditt beteende är beroende av om du agerat i strid med lojalitetsplikten eller inte och den bedömningen är som sagt svår att göra. Vi råder dig därför inte att göra en JO-anmälan då det kan skada förhållandet till din arbetsgivare. Vad som är viktigt att tänka på i sådana här situationer är att ett anställningsförhållande bygger på ett förtroende och ditt agerande kan bryta din arbetsgivares förtroende för dig och tyda på att du agerat illojalt, vilket i värsta fall kan leda till en uppsägning eller andra repressalier. Som ovan framhållits så är den anställdes lojalitetsplikt väldigt långtgående och kan även omfatta den anställdes fritid om det finns en koppling till arbetsplatsen.

Som anställd har du också en kritikrätt, dvs. att fritt kritisera din arbetsgivare. Men denna rätt är inte obegränsad och måste för det första vara sann och för det andra följa vissa regler som t.ex. Att först framföra dina klagomål till arbetsgivaren. Om dessa regler inte har följts kan det vara ett brott mot lojalitetsplikten och därmed anställningsförhållandet.