Hejsan. Hur mycket man får och kan man ljuga i ett vittens förhör under ed?

Hej och tack för din fråga!

Enligt 15 kap. 1 § brottsbalken (BrB) är det brottsligt att ljuga under ed. Ljuger man under ed kan man enligt lagregeln dömas för mened till högst 4 års fängelse. Om brottet är ringa, det vill säga mindre allvarligt, döms dock till böter eller fängelse i högst 6 månader. Skulle menedsbrottet istället klassas som grovt döms personen till fängelse i minst 2 år och högst 8 år. Det är alltså inte okej att ljuga under ed så som du beskrivit. Av er fråga att döma ser vi inte att personen kan ha begått brottet av grov oaktsamhet, brottet ovarsam utsaga enligt 15 kap. 3 § BrB blir därför inte aktuellt.

Trots att en person rent objektivt gjort sig skyldig till mened enligt 15 kap. 1 § BrB kan denne undgå straff enligt 15 kap. 4 § BrB. Personen kan enligt bestämmelsen gå utan straff om det personen ljög om anses vara utan betydelse för saken. Detta är en undantagsregel. Det räcker inte att det personen ljög om saknar betydelse för målets utgång, det kan ändå vara straffbart trots att lögnen är utan relevans för målets utgång. Exempelvis är det fortfarande brottsligt att ljuga under ed om lögnen kan vara av relevans för sakens bedömning, detta trots att lögnen i sig på grund av annan bevisning inte kan påverka målets utgång.

Sammanfattningsvis begår man alltså mened om man ljuger under ed i domstol. Så länge inte straffrihet kan ges bör personen alltså åtalas och fällas för mened. Man får dock inte glömma att sedvanlig bevisning måste finnas, det vill säga man måste bevisa att personen har ljugit och därmed begått mened.