Hej
Vad har kommunerna för stöd i lagen för att göra tvingande miljöinspektioner hos privatpersoner utan verksamhet bara för att de äger två hästar eller har några får?
Miljöinspektionen går ju ut på att kontrollera förvaring av kemikalier, oljor, diesel, gödselhantering m.m. Förutom att det är otroligt integritetskränkande så tar de dessutom ut en dyr avgift för inspektionen.

 

Hej och tack för din fråga!

Det finns flera regler om miljöinspektioner. Den viktigaste finns i miljöbalken (MB). I 26 kap 1 § MB stadgas nämligen att tillsynsmyndigheterna har rätt att utöva tillsyn i den utsträckning det är nödvändigt för att MB:s syften ska kunna uppfyllas. Ett av dess syften är att garantera att miljöfarliga ämnen inte släpps ut i naturen och att miljön inte skadas på andra sätt. Vidare framgår av 26 kap 3 § MB att en typ av myndighet som ska utöva tillsyn är kommunerna. Detaljer om när och hur tillsynen ska bedrivas finns i miljöprövningsförordningen respektive miljötillsynsförordningen. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

De ovan nämnda förordningarna är mycket detaljerade och komplexa, vilket innebär att vi inte har möjlighet att i detalj behandla dessa. Därför skulle vi rekommendera dig att istället kontakta en miljörättsspecialist om du vill gå vidare med ditt ärende. Ett ytterligare tips är att du kontaktar kommunen och begär att få veta vilket lagstöd kommunen har för att utföra en inspektion av din fastighet samt vilka omständigheter de grundar inspektionsbeslutet på.

Vi kan även ge några allmänna kommentarer med anledning av dina frågor. Kommunernas tillsynsansvar är mycket vidsträckt, vilket innebär att det blir nödvändigt för kommunerna att prioritera vilka verksamheter som tillsynen ska rikta in sig på. Detta är orsaken till att de ramar som kommunerna har att fatta beslut inom är relativt vida. Detta innebär att det i stor utsträckning är upp till kommunerna att avgöra när och i vilken omfattning som inspektioner ska utföras. Det är därför relativt svårt att vinna med en begäran om omprövning eller överklagan av kommunens beslut att utföra en inspektion.