Hej. Köpte en bil på ett bilföretag, men ägaren av bilen ägde företaget, så bilen stod ej på företaget. Personen har ett billån på VW finans med återtaganderätt och skrev på kvittot att han kommer att lösa in lånet på VW finans. Hur kan jag som ägare till  fordonet agera juridiskt mot före detta ägaren om det går så långt att han ej löser in lånet och VW finans hämtar bilen som de har som säkerhet? Jag har ju tagit lån för denna bil på en annan bank vill inte lösa in hans lån på VW finans.

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din situation som att du undrar nu vad som händer om VW finans vill återta bilen pga. att den f.d. bilägaren inte har löst in sitt lån hos dem.

Återtagandeförbehåll

När ett återtagandeförbehåll uppställs innebär det som utgångspunkt att VW finans, i ditt fall, har rätt att återta egendomen efter avräkning för vad den f.d. bilägaren redan betalat, för det fall att hen inte följt sin avbetalningsplan enligt kontraktet dem emellan. Med andra ord innebär förbehållet att VW finans har förbehållit sig rätten att ta tillbaka bilen. För att ett återtagandeförbehåll ska anses rättsligt giltigt uppställs vissa krav:

  1. Förbehållet ska ha avtalats senast i samband med köpet (den f.d. bilägaren och VW finans ska alltså ha varit överens om förbehållet då hen köpte bilen),
  2. Förbehållet ska ha inneburit ett förfogandeförbud (VW finans får alltså inte ha tillåtit den f.d. bilägaren att exempelvis sälja bilen vidare), och
  3. Förbehållet ska ha varit allvarligt menat (det får inte framgå av omständigheterna att den f.d. ägaren egentligen hade rätt att sälja bilen vidare trots avtalet).

Om dessa förutsättningar är uppfyllda är återtagandeförbehållet giltigt.

Så vad innebär då detta för dig? Vi kommer här att främst gå in på andra punkten ovan, då det inte framgår av omständigheterna hur det ser ut angående de två andra kraven. När en förvärvare (f.d. ägaren) sålt egendomen i fråga innebär det ofta att överlåtaren (VW finans) saknar möjlighet att göra sitt förbehåll gällande, dvs. att förbehållet i detta fall förlorat sin verkan då f.d. ägaren sålt bilen till dig. Så är åtminstone fallet om ägaren ägt tillåtelse att göra detta, alltså om förbehållet inte egentligen innehållit ett förfogandeförbud.

Om den f.d. ägaren däremot inte har haft rätt att överlåta bilen vidare till dig så rör det sig om en s.k. olovlig överlåtelse. Utgångspunkten är då att VW finans fortfarande har rätt att återta bilen. Ett undantag görs dock vid s.k. godtrosförvärv. Värt att notera i detta fall är att bestämmelsen om godtrosförvärv vid köp i 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre (GfvL) inte är tillämplig eftersom den f.d. ägaren i detta fall faktiskt var ägare av bilen, så istället tillämpas allmänna regler om godtrosförvärv. Även om det finns en lag som reglerar köp i god tro så tillämpas den alltså inte i fall som detta.

Av allmänna regler följer istället att två krav måste uppfyllas för att en person som köpt egendom med återtagandeförbehåll ska anses ha fått äganderätt; dels ska personen ha fått egendomen i sin besittning och dels ska hen ha varit i god tro. Besittningskravet innebär att du som köpare måste ha fått förfogande över bilen, vilket vi uppfattar vara fallet då du haft bilen ett tag. Enligt kravet på god tro får du som köpare, vid köpet, varken ha förstått eller bort ha misstänkt att bilen varit belagd med ett återtagandeförbehåll. Då det framgår av din fråga att du och den f.d. ägaren diskuterade förbehållet när du köpte bilen uppfattar vi det som att du istället var i s.k. ond tro, dvs. att du visste om att det fanns ett förbehåll. Därmed är vår uppfattning att du inte kan anses ha gjort ett godtrosförvärv.

Återtagandeförbehållets inverkan på dig beror alltså som utgångspunkt på vad som avtalats mellan den f.d. ägaren och VW finans. Om f.d. ägaren haft VW finans tillåtelse att sälja bilen vidare är förbehållet ogiltigt. Om det däremot är giltigt innebär det att försäljningen till dig utgjorde en s.k. olovlig överlåtelse och i sådant fall är utgångspunkten istället att VW finans har rätt att återta bilen så länge du inte kan anses ha gjort ett godtrosförvärv.

Vi vill avslutningsvis uppmärksamma dig på att du, som ny bilägare, inte är skyldig att lösa in den f.d. ägarens lån hos VW finans. Det som kan hända är helt enkelt att VW finans kan återkräva bilen.

Hävning av köp

Det framgår ovan att du som ny ägare av bilen kan drabbas av effekterna av VW finans återtagandeförbehåll. Detta innebär emellertid inte att du står helt utan rättigheter. Här vill vi inledningsvis konstatera att vi uppfattar saken som att du köpt bilen av den f.d. ägaren i egenskap av privatperson och inte som bilförsäljare, vilket enligt vår uppfattning innebär att köplagen (KöpL) är tillämplig på ditt köp. Att en tredjeman (VW finans) har återtagandeförbehåll innebär enligt 41 § KöpL att ett s.k. rättsligt fel föreligger. Så är dock inte fallet om köparen samtyckt till att egendomen sålts med den rättsliga belastning som förbehållet utgör. I ditt fall skulle man kanske kunna argumentera för att du inte godkänt belastningen i och med att ni kom överens om att f.d. ägaren skulle lösa in sitt lån.

Om ett rättsligt fel anses föreligga anges i bestämmelsen ovan bl.a. att hävningsregeln i 39 § KöpL är tillämplig. Enligt den har du då rätt att häva köpet om förbehållet är av väsentlig betydelse för dig som köpare och f.d. ägaren insåg eller borde ha insett detta. Så borde enligt vår uppfattning vara fallet när det är fråga om ett återtagandeförbehåll, eftersom förbehållet ju innebär att bilen kan återtas av VW finans. I 39 § 2 st KöpL anges dock att köpet inte får hävas om du som köpare inte meddelar säljaren om hävningen inom skälig tid. Troligtvis börjar beräkningen av skälig tid att löpa när du fick klart för dig att f.d. ägaren inte löst in sitt lån.

Vidare gäller att du endast har rätt att häva bilköpet om du kan lämna tillbaka den till f.d. ägaren i väsentligen oförändrat skick, se 66 § KöpL. Vid en eventuell hävning har du rätt att få tillbaka vad du betalade för bilen enligt 64 § 2 st KöpL medan du kan bli skyldig att ersätta f.d. ägaren för eventuell nytta du haft av bilen enligt 65 § KöpL. Hen ska då å sin sida dessutom betala ränta från den dag hen tog emot betalningen enligt 65 § 2 st KöpL.

Det är emellertid inte helt självklart att det är just KöpL som är tillämplig på ditt fall. Möjligtvis skulle du kunna ses som konsument i förhållande till f.d. ägaren och det som talar för det är att hen är bilhandlare samt att du köpte bilen på hens bilfirma. Om f.d. ägaren ses som näringsidkare och du som konsument är det istället konsumentsköpslagen (KkL) som är tillämplig. Oavsett vilken av dessa lagar som är tillämplig blir utgången dock i princip densamma då de båda innehåller ungefär samma regler. Se i KkL främst 21 a § KkL om s.k. rättsligt fel och 22 a § KkL om att du som köpare då får häva köpet. En skillnad är att 23 § KkL anger att skälig tid för reklamation är åtminstone två månader.

Sammanfattningsvis har en köpare som drabbas då köpt egendom belastas av ett återtagandeförbehåll ofta goda chanser att kunna häva köpet helt och hållet och så kan eventuellt bli fallet även för dig. Ett bra första steg för dig i denna situation skulle kunna vara att ta kontakt med f.d. ägaren och eventuellt även VW finans för att försöka reda ut vad som kommer att ske med lånet. Om f.d. ägaren inte följer sin avbetalningsplan finns risken att VW finans kan återkräva bilen och du har i din tur möjligtvis rätt att häva bilköpet helt och hållet.