Hej!
Min pappa och hans syster äger 50 % var av en sommarstuga med strandtomt som har taxeringsvärde kring 1,5 miljoner kr där huset har lågt ekonomiskt värde.

Jag ska eventuellt köpa 25 % (hälften av min fasters del). Vårt bud till faster är 300 000 kr. Eftersom det är strandtomt är det kanske svårt med byggrätt. På sikt skulle vi behöva bygga ett sovrumshus för den växande familjen.

Är det bäst att köpa andelen som den är eller bör vi stycka av mark för att kunna få bygglov? Vi kommer alla att nyttja allt gemensamt. Är det något vi bör tänka på?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi har förstått det gäller din fråga huruvida det är enklare att få bygglov genom att köpa en andel i den aktuella tomten alternativt stycka av tomten.

Reglerna för bygglov finns i 9 kap Plan-och bygglagen (PBL) men kompletteras även av regler i Miljöbalken (MB). Som huvudregel krävs det alltid bygglov när man vill uppföra en nybyggnad eller en tillbyggnad, 9 kap 2 § PBL. Trots denna huvudregel behövs inte bygglov för mindre byggnader som faller inom 9 kap 4a § PBL. En sådan mindre byggnad är enligt 9 kap 4a § p 1 PBL ett komplementsbostadshus, t.ex. en gäststuga. Dock ställer 9 kap 4a § PBL en del krav på komplementsbostadens utformning och läge för att byggnaden ska vara undantagen bygglov.

För att få bygglov inom 100 m från kustlinjen krävs dessutom dispens (s.k. strandskyddsdispens) för att få beviljat bygglov inom detta område, 7 kap 14 § MB. Utan sådan dispens får inga nya byggnader uppföras, 7 kap 15 § MB. Reglerna för när sådan dispens beviljas regleras i 7 kap 18 § MB och i ert fall främst 7 kap 18 c § p 1 MB. Om redan tidigare byggnad ligger inom strandskyddsområdet och således slagit ut syftet med ett strandskydd kan dispens för ytterligare byggnader anses ha sådana särskilda skäl som krävs för att få igenom en strandskyddsdispens. Att en byggnad utgör t.ex. komplement till en närbelägen huvudbyggnad eller ska ersätta en tidigare bostadsbyggnad är exempel som kan utgöra sådan dispens.

För att säkert veta om ni kan få bygglov på den aktuella platsen kan ni ansöka om ett förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd. På så vis får ni veta om ni överhuvudtaget får och kan bygga på just den platsen som ni tänkt er. Ett positivt förhandsbesked är bindande och ger er rätten att få bygglov på den aktuella platsen. Viktigt att tänka på är dock att ett förhandsbesked inte är samma sak som ett bygglov. Ni måste m.a.o. ansöka om bygglov (”igen”) och få startbesked innan några åtgärder på platsen kan vidtas.

Som svar på din fråga är strandskyddsdispensen den avgörande frågan och inte hur tomten är uppdelad. Med andra ord torde det inte spela någon roll huruvida ni köper en andel i tomten eller styckar av den. Å andra sidan, om ni väljer att stycka av en del av tomten och bygglovet gäller en yta utanför strandskyddsområdet kan det vara så att reglerna i 9 kap 4a § MB inte blir tillämpliga då nybyggnaden alternativt tillbyggnaden inte längre ligger i anslutning till huvudbyggnaden.