Hej!
Jag skulle vilja ha hjälp att driva en sak mot mäklare.

Köpte ett hus. När vi kom in på tillträdesdagen så var det ej den tvättmaskin och diskmaskin som varit på visning, utan enklare maskinerier.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Vi har i vår återkoppling utgått från att huset ni köpt avser en fastighet. Bedömningen skulle kunna skilja sig om köpet avser ett hus på ofri grund eller en bostadsrätt. Om det är så att er bostad är en bostadsrätt eller står på ofri grund, får ni återkomma så svarar vi på frågan utifrån de förutsättningarna. Med ofri grund, avses för övrigt, att själva huset/byggnaden är belägen på mark/fastighet som ni inte är ägare till, även om ni alltjämt är ägare till själva huset/byggnaden.

Vid köp av fastighet aktualiseras reglerna i jordabalken (JB).

Vid ett fastighetsköp ingår normalt fast egendom samt tillbehör till denna. Av JB 2 kap. 2 § st. 1framgår vad som utgör s.k. byggnadstillbehör. Det är fast inredning och annat som försetts byggnaden ägnat för stadigvarande bruk. Att föremålet ska vara ägnat för stadigvarande bruk innebär att föremålet normalt ska vara till nytta oavsett vem som äger fastigheten. I bestämmelsens andra stycke räknas ”maskin för tvätt” upp som exempel på vad som i regel utgör byggnadstillbehör, se JB 2 kap. 2 § st. 2 p. 1.

Disk- och tvättmaskin bör därför utgöra byggnadstillbehör så länge de försetts byggnaden på så sätt att de anses vara fast inredning och för stadigvarande bruk. Bedömningen skulle kunna bli annorlunda om det handlar om t.ex. en bänkdiskmaskin.

Att något är byggnadstillbehör innebär att det ses som tillbehör till fastigheten och ska normalt ingå i fastighetsköpet.

Att tvätt- och diskmaskinen bytts ut efter köpet bör innebära en avvikelse från avtalet (så länge ni inte kommit överens om något annat). I så fall, har ni enligt JB 4 kap. 19 § st. 1, rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet i enlighet med JB 4 kap. 12 § st. 1. Rätten att häva köpet förutsätter dock att avvikelsen är av ”väsentlig betydelse”, vilket det sannolikt inte är fråga om i ert fall.

Däremot kan det alltså bli aktuellt med avdrag på köpeskillingen. Storleken på avdraget är svårt att uttala sig om, men rimligtvis borde ni försättas i samma situation som om maskinerna fanns kvar. Avdraget skulle i så fall motsvara mellanskillnaden av värdet på de tidigare maskinerna och de maskinerna som satts in istället. Detta kan förklaras genom ett enkelt exempel:

Värde på ursprungliga maskiner: 5000 kr

Värde på de maskiner som ersatt de ursprungliga maskinerna: 2000 kr

Avdragsgillt belopp 3000 kr.

Enligt JB 4:19 a § måste köparen reklamera felet inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är därför viktigt att ni reklamerar så snart som möjligt. Reklamationen bör, för bevisningens skull, ske skriftligen. I JB 4 kap. 19 a § st. 2 föreskrivs visserligen att nämnda tidsfrist inte begränsar reklamationstiden om säljaren handlat i strid mot tro och heder. Detta kan möjligtvis diskuteras i ert fall, men för att ni ska vara på den säkra sidan bör ni reklamera så snart som möjligt.