Via Veterankraft fått ett uppdrag i kommunen (socialsekreterare). Kommunen vill nu anställa mig och jag vill bli anställd direkt av Vallentuna kommun. När jag tittade på Enligt mitt avtal med Veterankraft har jag tyvärr skrivit under en punkt som lyder:
“Arbetstagaren förbinder sig att under den tid som Avtalet är gällande och för en tid av ett (1) år därefter inte överta kunder eller anta anställningserbjudande hos eller från Arbetsgivarens kunder såvida inte annat skriftligen överenskommits. Det åligger Arbetstagaren att tillse att åtagandet i denna punkt även respekteras och åtföljs av bolag till närstående part.”

Ja, det var klumpigt att skriva under detta, men är det verkligen möjligt att hindra mig att acceptera en anställning (yrkesförbud)? Vad skulle ske rättsligt om jag accepterar att anställas? Vad kan dom göra? Skadestånd? Tacksam för svar.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi uppfattar frågan som sådan att du undrar huruvida en s.k. konkurrensklausul, vilket det citerade villkoret du hänvisar till i avtalet brukar kallas, kan ha inverkan på din möjlighet att ta en anställning, och vilka konsekvenser och sanktioner som skulle kunna uppstå vid ett eventuellt brott mot klausulen.

Som utgångspunkt kan nämnas att konkurrensklausuler är accepterade inom den svenska avtalsrätten, som präglas av avtalsfrihet. De används för att förlänga arbetstagarens lojalitet mot arbetsgivaren även efter anställningen upphört. Konkurrensklausuler får dock inte gå utöver vad som är skäligt enligt 38 § Avtalslagen (AvtL).

Bedömningen av vad som ska anses vara skäligt sker utifrån en helhetsbedömning. Relevanta faktorer som domstolen beaktar är om det finns ett berättigat intresse för klausulen, hur kvalificerad position inom företaget den anställde har innehaft, hur lång tid den gäller och dess geografiska räckvidd. En annan relevant omständighet är om du fått ekonomisk kompensation, exempelvis högre lön på grund av klausulen. Detta skulle i så fall starkt tala för att klausulen ska ses som skälig, se Arbetsdomstolens dom AD 2010:53.

Eftersom vi inte känner till detaljer och bakgrund kring din förra anställning är det inte möjligt för oss att bedöma om klausulen är skälig, eller om du skulle bryta mot den om du tog det aktuella arbetserbjudandet. Den enda konkreta del vi kan bedöma är tidsbegränsningen. I mål rörande konkurrensklausuler har Arbetsdomstolen bland annat uttalat att en klausul som gällde i 5 år var att betrakta som oskäligt lång, medan en klausul som gällde i 3 år sågs som skälig (se AD 2009:63 och AD 2002:15). Även om domstolen gör en helhetsbedömning kan man med bakgrund mot praxis anta att klausulen troligtvis ses som skälig vad det gäller tidsfristen.

Konkurrensklausulen kan inte hindra dig att ta anställning hos kommunen, eller någon annanstans heller för den delen. Du är inte på något sätt genom avtalet belagd med ett generellt yrkes- eller näringsförbud. Om du dock skulle ta en anställning som skulle bryta mot konkurrensvillkoret i avtalet kommer du göra dig skyldig till avtalsbrott, förutsatt att villkoret inte kan åsidosättas genom 38§ AvtL.

Vad gäller sanktioner mot avtalsbrott så är det i första hand avtalet som är vägledande. Det kan t.ex. finnas en s.k. vitesklausul som gör dig betalningsskyldig med visst belopp (vite) om du skulle bryta mot avtalet. Ibland finns det även avtalat om extra skadestånd. Skillnaden mellan ett vite och skadestånd är att ett vite inte kräver att en skada faktiskt har uppstått – redan det faktum att du bryter mot avtalet är tillräckligt för att du ska bli betalningsskyldig, AD 2013:7. Vitesbeloppet kan dock jämkas ner enligt 36 § AvtL om det är att anse som oskäligt.

Även om det inte finns avtalat om vite eller skadestånd har det ändå hänt att arbetsgivaren lyckats belägga arbetstagaren med ett vitesförbud enligt 15 kap 3 § Rättegångsbalken (se AD 2010:27). Det innebär att arbetsgivaren tvingar den förre arbetstagaren att mot vite upphöra med konkurrerande verksamhet. Detta är dock en väldigt ingripande åtgärd och det måste ligga starka skäl bakom ett sådant beslut.

Vi skulle därför råda dig att noga granska ditt anställningsavtal för att se om det finns några punkter som berör avtalsbrott och vite. Även om avtalet inte omfattar sanktioner (ex. vite) så skulle ett avtalsbrott kunna leda till att din arbetsgivare kräver dig på skadestånd. Vi vill även poängtera att eftersom det råder avtalsfrihet så står det såklart dig och din arbetsgivare fritt att nå en ny överenskommelse där du tillåts börja hos kommunen.