Hej. Bor som hyresgäst och har sedan januari haft återkommande problem med skadedjur i sin lägenhet. Problemen började i januari och sedan dess har skadebekämpare varit på plats vid ett antal tillfällen men skadedjuren kvarstår och hyresvärden verkar inte ta det på allvar. Fråga är dels om jag kan få rätt till nedsättning av min hyra samt om någon form av skadestånd kan aktualiseras?

Hej och tack för din fråga!

 Vid frågor gällande hyresrätt är huvudregeln att man rör sig inom Jordabalkens 12 kapitel (JB) . Där kan utläsas att du som hyresgäst kan förvänta dig en viss minimistandard, lägenheten skall vara i ett sådant skick “att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet12 kap 9 § 1 st JB jämte 15 § 1 st JB. Detta innebär att lägenheten, enligt gemene man i området, skall gå att bo i.

Nås inte denna standard på grund av skada på lägenheten finns det vissa åtgärder som du som hyresgäst kan tillgripa i enlighet med 12 kap 11 §  jämte 16 § JB.  Som skada räknas även ohyra 12 kap 17 § 1st . Det framgår dock inte från dina uppgifter vilka typer av skadedjur det rör sig om. För att 12 kap 17 § 1 st skall bli tillämplig så krävs det att du faktiskt lider men av ohyran.  Ohyra som en lider men av har ansetts vara bland annat kackerlackor, vägglöss, myror, tvestjärt, mjölbagger och pälsänger. Däremot omfattas inte löss som parasitrar på människor, loppor eller mal. Är de skadedjuren du har hemma av den mer allvarliga arten har du som sagt en del åtgärder du kan tillgripa.

Du har rätt till att hyresvärden avhjälper felet, såsom försökt. Det torde inte finnas en egentlig gräns för hur många gånger en hyresvärd avhjälper felet, utan bara att felet undanröjs. 12 kap 11 § 2 st 1 p Utöver detta har du även rätt till en “skälig” nedsättning av hyran i enlighet med 12 kap 11 § 2 st 3 p. Vad som utgör en skälig nedsättning baseras på en helhetsbedömning och är inget vi kan svara på. Som huvudregel har du emellertid inte rätt till en retroaktiv reducering av hyran för de månader som du betalat utan protest. Ifall problemet kvarstår och blir av allvarligare art kan du även ha rätt att häva avtalet 12 kap 11 § 2 st  2 p. Det bör noteras att dessa åtgärder endast är tillämpliga om det inte är du som hyresgäst som är ansvarig för skadan. Du har en skyldighet att sköta om lägenheten och hålla den i ett bra skick. 12 kap 16 § 1 p.

Du undrar även om dina chanser att få skadestånd. Detta är inte omöjligt men i vår mening ett svårt anspråk att få igenom. För att få skadestånd krävs det att hyresvärden varit försumlig eller vårdslös. Hyresvärden behöver bara visa att skadedjuren existens inte beror på hen, vilket inte torde vara så svårt att göra med just skadedjur. 12 kap 11 § 2 st 4 p Som tidigare nämnt är det du som hyresgäst som har ett ansvar för att hålla en viss standard, av bland annat renlighet, i lägenheten. Det framgår inte från omständigheterna om det är hyresvärden som har stått för skadebekämpningen, om så är fallet torde det inte vara svårt för hen att påvisa att skadan inte beror på dennes försumlighet. Skulle problemet fortfarande kvarstå rekommenderar vi att du tar kontakt med en verksam jurist.