Hej!

I vår kolonistuguförening har en ägare gått bort för 2-3 år sedan och det pågår en
arvstvist om stugan. Både stugan och tomten håller på att falla sönder och är inte värd någonting. Vad kan vi göra? Får vi sköta tomten? Klippa häckar och gräsmatta?

 

Hej och tack för din fråga!

 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för hur partsförhållandena samt respektive parts skyldigheter gentemot varandra brukar se ut i situationer som er. Vanligtvis är partsförhållandet vid koloniföreningar som följande att koloniföreningen arrenderar av en jordägare (oftast kommunen), där medlemmarna i koloniföreningen i sin tur arrenderar av koloniföreningen.  Föreningens huvudsakliga ändamål är således att upplåta bostadsarrende till sina medlemmar, se 10 kap 1 § Jordabalken (JB). Föreningen har i egenskap av arrendator ett ansvar att se till att dess medlemmar inte vanvårdar arrendeytorna och om detta inte skulle uppfyllas, kan det föreligga en förverkandegrund för föreningens hela koloniområde enligt 8kap 23 § p 2 JB.

Eftersom föreningen har att verka för att området hålls i gott skick, ska föreningen ha en stadga som fastställer att medlemmarna ska vårda sin kolonitomt likaså. Vanligtvis innehåller dessa stadgor någon typ av ordnings -och skötselregler likt “varje kolonilottsägare ansvarar för att omsorgsfullt bruka sin kolonitomt” (se till att hålla buskar i gott skick exempelvis). Därtill brukar stadgorna innehålla en bestämmelse om att vid eventuell misskötsel kan medlem bli utesluten, oftast först efter att en varning har gjorts.

I ert fall anger ni att den avlidne koloniägarens arvingar ligger i en arvstvist. I sådana situationer inträder dock dödsboet i den avlidnes ställe och övertar således alla rättigheter och skyldigheter enligt arrendeavtalet. Dödsboet kvarstår tills arvstvisten är över och lämpligen kan kolonistugeföreningens styrelse vända sig till dödsbodelägarna om dödsboet inte uppfyller sina skyldigheter enligt föreningsstadgan (exempelvis inte håller sin kolonitomt i gott skick).

Det förefaller vanligt att jordägaren eller kolonistugeföreningen gör besiktningar av koloniområdet och har en kolonimedlem missköt underhåll av kolonilotten brukar medlemmen uppmanas att göra en rättelse inom en viss tid. När denna tid löpt ut ska en andra besiktning genomföras och har inte rättelse gjorts, finns det grund för förverkande av koloniägarens arrenderätt enligt 8 kap 23 § JB. Vidare kan ni ta del av följande artikel som visar på hur liknande situationer har fortlöpt.

 

Vad kan hända om kolonistugeföreningen vidtar åtgärder utan medlemmens tillstånd?

Om ni skulle ta er friheten att gå in på kolonilotten och rensa i trädgården ser vi en risk i att det skulle kunna betraktas som ett hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken (BrB). Hemfridsbrott tar främst sikte på att skydda området närmast ett bostadshus, det är dock oklart om en kolonistuga kan definieras som ett bostadshus men vi ser det ändå som sannolikt att det skulle kunna klassificeras som ett hemfridsbrott. Dessutom skulle häckklippning och röjning på kolonilotten utan tillåtelse i värsta fall kunna betraktas som brottet åverkan enligt 12kap 2 § BrB. Detta brott innebär i korthet en mildare form av skadegörelse, det vill säga att förstöra någon annans egendom vilket kan leda till böter.

 

Vår bedömning:

I första hand bör ni tala med ägaren till kolonilotten (dödsbodelägarna) och uppmärksamma dem på situationen och poängtera att kolonilotten i nuläget missköts. Skulle det inte ha någon verkan kan styrelsen förmodligen hänvisa dödsbodelägarna till er föreningsstadga och dess bestämmelser om underhåll av kolonilott, och hävda att ett förverkande kan bli aktuellt om de inte vidtar rättelse. Eftersom föreningen indirekt har ett trepartsförhållande där jordägare, kolonistugeförening och dödsbodelägarna ingår, kan det vara en god idé att kontakta jordägaren för att upplysa att det finns en “koloniägare” som inte sköter sin kolonilott och meddela hur föreningen tänker gå tillväga för att kräva efterlevand av föreningens stadga. Detta för att kolonistugeföreningen inte ska riskera att bryta mot sitt avtal med jordägaren, där det troligen finns avtalsvillkor om att föreningen i sig innehar ett ansvar att området inte ska vanvårdas.