Hej! Om jag upptäcker efter ca: 1 års förundersökning att förundersökningsutredande polis är en gammal skolkamrat med den som anklagar mig, från en liten byskola där de gått i grundskola samtidigt. Är detta då jävigt?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har förstått din fråga som att du vill veta om förundersökningsledaren är jävig.

Det följer av 7 § Polislagen (PolisL) att en polisman som är förundersökningsledare omfattas av samma regler för jäv som domare omfattas av. För bedömningen av förundersökningsledarens eventuella jäv gäller därför 4 kap 13 § Rättegångsbalken (RB). Bestämmelsen i 4 kap 13 § RB består av tio punkter, det vill säga tio olika regler som definierar när en domare är jävig. I ditt fall är det relevant att undersöka regel nummer tio.

Regeln i 4 kap 13 § 10 p RB stadgar att en domare är jävig om det finns omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för hans opartiskhet i målet. I ditt fall är förundersökningsledaren en gammal skolkamrat till den person som anmält brottet. Regeln i 4 kap 13 § 10 p RB kan innebära att förundersökningsledaren är jävig. Ett vänskapsförhållande mellan förundersökningsledaren och personen som anmält brottet kan vara tillräckligt för att förundersökningsledaren ska vara jävig. Det framgår dock av rättspraxis och den juridiska litteraturen att det ställs mycket höga krav för att ett vänskapsförhållande ska leda till att förundersökningsledaren är jävig. Det räcker till exempel inte med att förundersökningsledaren är bekant med personen som anmält brottet och att de umgås. Det krävs ett mycket nära vänskapsband. Det är alltså osannolikt att förundersökningsledaren är jävig bara för att han är gammal skolkamrat med personen som anmält brottet.

Det kan vara bra att veta hur man gör gällande att förundersökningsledaren är jävig. Vi skulle rekommendera dig att skicka en skriftlig handling, till exempel ett E-postmeddelande, till den polismyndighet som handlägger förundersökningen. Skicka helst din skriftliga handling till förundersökningsledarens chefer. I den skriftliga handlingen ska du skriva vem du är och vilket ärende som saken gäller. Du ska skriva att du vill göra gällande att förundersökningsledaren är jävig och vilka skäl som du anser gör att förundersökningsledaren är jävig.

Om polismyndigheten inte skulle hålla med dig om att förundersökningsledaren är jävig har du tyvärr inga möjligheter att överklaga det beslutet. Det saknas nämligen stöd i lag för en rätt att överklaga. Om åtal skulle väckas mot dig kan dock domaren i rättegången vid sin värdering av de bevis som tagits fram i förundersökningen ta hänsyn till att förundersökningsledaren har ett vänskapsförhållande med den person som anmält brottet. Det framgår av 35 kap 1 § RB. Det går emellertid inte säkert att säga om domaren kommer att ta hänsyn till vänskapsförhållandet. Det beror på om domaren tycker att vänskapsförhållandet är tillräckligt starkt för att det ska gå att misstänka att förundersökningsledaren varit partisk.

Om polismyndigheten inte kommer fram till att förundersökningsledaren är jävig kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO) eller Justitiekanslern (JK) med en anmälan. JO och JK kan rikta kritik mot förundersökningsledaren i ett beslut om de finner att han eller hon var jävig, men trots det fortsatte att arbeta med förundersökningen. Både JO och JK kan också väcka åtal för tjänstefel, men det är mycket sällsynt. Mer information om du hur gör en anmälan till JO och JK.