Hej! Vår mor som bor på äldreboende med fullt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Detta har dragits in av Pensionsmyndigheten efter att vår mor sålt sin gamla bostadsrätt. Vår mor har inte mer kapital. Vi skickade med kopia på testamente där detta bevisas; att nästan hela inkomsten av bostadsrättsförsäljningen är bortgiven i gåva. Hur kan och får Pensionsmyndigheten dra bort befintligt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstår er fråga undrar ni följande: Påverkas beräkningen av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd av att den sökande har gett bort en del av det kapital som låg till grund för beräkningen?

Bostadstillägg

Enligt 101 kap 3 § 2 p socialförsäkringsbalken (SFB) kan bl.a. personer som har hel allmän ålderspension få bostadstillägg. Er fråga gäller främst själva beräkningen av bostadstillägget. Beräkning av bostadstillägg sker med hänsyn till bl.a. överskott i kapital, enligt 102 kap 7 § 3 p SFB. Där står att överskottet vid omprövning ska gälla året före det år bostadstillägget avser. Så om omprövning görs år 2016, ska kapitalberäkningen gälla år 2015 d.v.s. det år då er mor sålde bostadsrätten. År 2015 gjorde er mor en vinst, denna summa kommer då att ingå som inkomst av kapital, men inte som förmögenhet.

Vid beräkning av bostadstillägg ingår även er mors förmögenhet, enligt 102 kap 7 § 4 p SFB. I 102 kap 10 § SFB klargörs att förmögenhet, vid omprövning av bidragsgrundande inkomst, beräknas enligt 31 dec året före det år som bostadstillägget avser, d.v.s. i ert fall 31 dec 2015. Er mors förmögenhet utgörs alltså av hennes behållning vid den tidpunkten. När det gäller framtida ansökningar kommer intäkten från bostadsförsäljningen inte hänföras till inkomst av kapital utan till förmögenhet. Här aktualiseras den s.k. 100 000 kr-regeln, som innebär att en förmögenhet som understiger 100 000 kr inte ska läggas till den bidragsgrundande inkomsten 102 kap 11 § SFB.

Förenklat innebär det ovanstående att bostadstillägget år 2016 kommer att beräknas på 2015 års inkomst av kapital. Att er mor har givit bort en del av vinsten ändrar inte det faktum att hon gjort en vinst som utesluter rätt till bostadstillägg.

I framtiden gäller dock att så länge er mor inte säljer något annat (aktier, bostadsrätter, etc.) under år 2016 kommer hennes kapitalinkomst under 2016 att vara 0 kr. Ansökan för bostadstillägg år 2017 kommer då att beräknas på 0 kr i inkomst av kapital. De pengar som er mor hade på kontot 31 dec 2015 kommer att räknas som förmögenhet och så länge denna understiger 100 000 kr kommer förmögenheten inte läggas till den bidragsgrundande inkomsten. År 2017 bör alltså er mor, om alla omständigheter i övrigt är desamma, få bostadstillägg som innan.
Äldreförsörjningsstöd

Enligt 74 kap 10 § SFB ska äldreförsörjningsstödet motsvara skillnaden mellan summan av beloppet för skälig bostadskostnad och beloppet för skälig levnadsnivå, och den försäkrades inkomster. 74 kap 11-14 §§ SFB anger vad som utgör skälig bostadskostnad, exempelvis högst 6200 kr i månaden för en ogift. I 74 kap 15 § SFB anges att skälig levnadsnivå i övrigt per månad anses motsvara en tolftedel av 1,473 prisbasbelopp för en ogift. Enligt 74 kap 16 § SFB utgörs inkomsten av den inkomst som den försäkrade kan antas få inom den närmsta tiden. Beräkningen sker enligt 102 kap 29 § SFB och där anges att inkomster av kapital beaktas enligt 102 kap 7 § 3 p med borträkning för 30 %. Det får till följd att er mors inkomst blir för stor för att äldreförsörjningsstöd ska utgå för år 2016.