Min sambo är sjukskriven och då jag jobbar både helger och vardagarna så att vi inte hinner ta hand om våra barn måste jag vabba. Jag berättade för min chef hur det låg till och tänkte att vi kanske kunde underlätta mitt schema, men fick bara ett spydigt svar och ville se min sambos sjukintyg som han skulle lämna till våran HR. Jag har blivit illa behandlad av samma chef sedan jag blev fackligt förtroendevald och har även i samband med detta blivit tilldelad sämre arbetsuppgifter, tider mm, vilket även lett till en ekonomisk förlust i form av mindre ob osv. Han slänger sig även gärna med ord som svartskalle, neger, indian & är väldigt kränkande, sexistisk & grov i munnen. Vad kan jag göra rent juridiskt åt allt det här?
 

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstått din fråga har din chef vid upprepade tillfällen uppträtt kränkande gentemot dig genom att bland annat fälla rasistiska och dylika kommentarer. Vidare har du blivit särbehandlad i form av sämre arbetsuppgifter och arbetstider på grund av ditt fackliga engagemang och att du varit hemma med dina barn.

En regel som skulle kunna aktualiseras med anledning av att du anser att du blivit missgynnad på grund av att du blivit utsedd till fackets representant på arbetsplatsen är 4§ lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Denna innebär att arbetsgivaren inte får missgynna dig som arbetstagare på grund av att du blivit utsedd till facklig förtroendeman. Svårigheten här skulle kunna vara att bevisa att du blivit missgynnad på grund av ditt fackliga engagemang och inte på grund av något annat förhållande.

Tilläggas bör att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren bestämmer vilka arbetsuppgifter och arbetstider du har inom vissa ramar. Ramarna utgörs främst av anställningsavtalet och din yrkestitel. Detta innebär att man som arbetstagare inte ska behöva acceptera arbetsuppgifter eller arbetstider som inte ingår i anställningen. Beror de sämre arbetsuppgifterna eller arbetstiderna på att du varit tillfälligt föräldraledig eller att du har en annan etnicitet så kan din arbetsgivare ha brutit mot 16 § Föräldraledighetslagen och 2 kap 1§ Diskrimineringslagen. Den förstnämnda regeln förbjuder arbetsgivaren att missgynna någon som valt att vara föräldraledig och den sistnämnda förbjuder arbetsgivaren att diskriminera en arbetstagare på grund av bland annat etnicitet vilket skulle kunna vara fallet. Svårigheterna här skulle kunna vara att visa att det finns ett samband mellan din föräldraledighet/etnicitet och de sämre arbetsuppgifterna eller arbetstiderna.

Då din chef uttalar sig rasistiskt, sexistiskt och kränkande kan det ur ett arbetsmiljöperspektiv   betraktas som ett brott mot arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsgivaren har nämligen ett ansvar att vidta alla åtgärder för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen enligt 3 kap 2§ Arbetsmiljölagen. Om uttalandena varit riktade direkt till dig och syftat till att såra dig skulle de kunna anses vara ett brott enligt 5 kap 3§ Brottsbalken. Svårigheten här skulle vara att bevisa att förolämpningarna faktiskt har ägt rum eftersom det verkar röra sig om muntliga förolämpningar.

Sammanfattningsvis är det alltså mycket möjligt att arbetsgivaren begått ett eller flera fel som går att angripa. Det problem som kan vara lättast att angripa skulle kunna vara att arbetsgivaren inte uppfyller sin skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö. Eftersom du är fackligt engagerad råder vi dig att kontakta facket som kan hjälpa dig att utreda saken vidare.