Hej! Om jag säljer en personbil där köparen besiktat och godkänt bilens skick och funnit det rimligt i förhållande till bilens försäljningspris och i köpekontraktet framgår att:
* Jag friskriver mig allt ansvar för framtida eventuella reparationskostnader på grund av bilens ålder och nuvarande skick. Jag lämnar ingen som helst garanti för hur länge någon del av bilen är i acceptabelt/brukbart skick.
* Jag inte kan kräva tillbaka bilen eller någon del av den och köparen å sin sida inte under några omständigheter kan kräva pengar tillbaka eller kräva att jag på nytt ska överta ägandet av bilen.

Låt säga att bilen har ett uppenbart missljud i motorn. Motorn havererar sedan 3 mil efter det att köparen köpt bilen. Har köparen någon  juridisk grund att häva köpet. Gör det någon skillnad om jag som säljare påpekat motormissljudet eller ej? Gäller vårt kontrakt gäller framför köplagen?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har förstått din fråga som att du vill veta om köparen av din bil har någon som helst juridisk grund att häva det aktuella köpet, samt om det har betydelse för denna fråga om du upplyst om missljudet i motorn eller inte.

Vi tolkar det som att ni båda är privatpersoner, vilket gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig. Så är fallet eftersom det rör sig om lös egendom (bil) och ingen av er verkar ha ingått avtalet i sin näringsverksamhet.

Inledningsvis kan konstateras att köplagen är dispositiv, vilket innebär att ni som parter har möjligheten att avtala bort exempelvis lagens bestämmelser om fel i varan. Detta följer av 3 § KöpL. I ditt fall har köplagen inte avtalats bort i sin helhet, vilket innebär att den kommer gälla i de delar som ert köpekontrakt inte reglerar.

Vad gäller den första punkten i köpekontraktet verkar det som att du sålt bilen i så kallat befintligt skick, eller med ett liknande sådant förbehåll. Regler om befintligt skick finns i 19 § KöpL där det framgår att köparen, trots det uttryckta förbehållet, har möjligheter att åberopa vissa fel i varan. I ditt fall bedömer vi det som att punkt 2 i bestämmelsen kan bli aktuell om du skulle underlåta att upplysa köparen om missljudet i motorn. I denna punkt avses sådana uppgifter som kan antas ha betydelse för köparens val att genomföra det aktuella köpet. Utifrån scenariot att du skulle vara medveten om det uppenbara missljudet i motorn bör du upplysa köparen om detta, eftersom det rör en så väsentlig egenskap i varan.

Vad som dock är viktigt att påpeka är att ni i avtalsförhållandet är jämlika parter, vilket innebär att även köparen från sitt håll har en undersökningsplikt av varan. Detta följer av 20 § KöpL. Kravet på noggrannhet i köparens undersökning sträcker sig till vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Du nämner att det rör sig om ett uppenbart missljud, vilket borde ha upptäckts vid exempelvis en provkörning i samband med köparens undersökning av varan. Sådant som köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning enligt 20 § KöpL kan inte i efterhand åberopas som fel i varan.

I det fall det ändå skulle röra sig om ett fel i varan enligt köplagens regler finns möjligheten för köparen att göra gällande ett antal påföljder. Dessa påföljder innefattar avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. I kombination med någon av dessa påföljder kan även i särskilda fall anspråk om skadestånd göras gällande. Detta följer av 30 § KöpL. Utifrån ditt kontrakt verkar det som att möjligheten till hävning, avhjälpande och möjligen prisavdrag har avtalats bort genom de två punkterna som du fört in i kontraktet.

Utifrån den information som framgår av ditt scenario ser vi det sammanfattningsvis som osannolikt att köparen har någon juridisk grund för att häva det aktuella köpet. Det kan ha betydelse om du upplyst om motormissljudet eller inte. Om du upplyst om det så är det självklart ännu mindre risk att köpet går att häva, men det är också mycket möjligt att det inte går att häva köpet trots att du inte upplyst om missljudet.