Ställt fråga om någon vill köpa aktier av mig, fått ett bud på x kronor, där jag bett köparen skicka en bekräftelse på detta, som bekräftelse, då denna bekräftelse ej anlänt efter 4 veckor, så avböjer jag försäljning.

Då hävdar köparen att den ändå skall genomföras.

Vad gäller?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Din fråga är en avtalsrättslig sådan och kärnfrågan blir om ett bindande avtal har slutits.

 

Vi tolkar din redogörelse för händelseförloppet som att du ställt en fråga om någon vill köpa aktier av dig, dvs. att du riktat dig mot en ospecificerad mottagare t.ex. genom någon form av annons eller på annat liknande sätt. Du har alltså inte endast riktat din fråga direkt till en specifik person.

 

Ett bindande avtal sluts genom att exempelvis en säljare ger ett anbud, som en köpare sedan

ger en accept på, Avtalslagen 1§. Eftersom din fråga riktar sig mot en obestämd krets

av personer så har den dock inte karaktären av ett anbud, en sådan fråga betecknas istället

som ett utbud. Ett utbud är bara en uppmaning att lämna anbud och är inte bindande för

den som avger det.

 

Det som då gäller är att det är upp till en intresserad person att ge dig ett anbud, vilket din

motpart gjort när hen sagt sig vara villig att betala dig X kronor för dina aktier. Därefter är

det upp till dig att ge accept på anbudet eller att avstå. Ger du accept så har ett bindande

avtal slutits.

 

En accept där man godtar avtalsinnehållet som det är och inte ställer upp några ytterligare

villkor kallas en ren accept, och leder till att ett bindande avtal har slutits enligt ovan.

Om man däremot ändrar avtalsinnehållet på något sätt eller ställer upp något ytterligare villkor så har man istället gett en oren accept. En oren accept ses då som ett avslag på det första anbudet och fungerar istället som ett nytt anbud, varpå motparten har att ge accept på för att ett bindande avtal skall ha slutits, Avtalslagen 6§.

 

Huruvida ditt svar är att anse som en ren eller oren accept, beror på hur du har formulerat

dig.

 

Har du formulerat dig så att du godtagit din motparts anbud, och sedan tillagt att du vill ha

en bekräftelse, kommer det sannolikt ändå trots begäran om bekräftelse att ses som en ren

accept och avtalet blir då bindande (se bl.a. rättsfallet NJA 1921 s.357)

 

Har du formulerat dig på ett sätt som visar att du villkorat avtalet med att din motpart

skickar en bekräftelse genom ett förbehåll om att avtal inte skall vara slutet förrän

bekräftelse har skickats eller dylikt så skulle det däremot kunna anses vara en oren accept

som då alltså fungerar som ett nytt anbud av dig. Eftersom du inte mottagit någon accept

från din motpart på 4 veckor, vilket inte kan anses vara inom skälig tid, så har denne i sådana

fall försuttit den tidsfrist inom vilken hen har att ge accept för att ett bindande avtal skall

kunna sägas ha slutits, Avtalslagen 3§ st.1