Hej! Jag och min flickvän har precis flyttat in i en nyproduktion i Stockholm. Vårt problem är att det luktar väldigt mycket rök i lägenheten så fort någon av våra grannar röker. Vi har ett luftinsläpp under fönstret som är vid balkongen, detta skall antagligen fungera som ersättningsluft. Vi har balkongen mot innergård så finns inte direkta vindar som kan föra bort lukten. Borde inte fastighetsägaren ha skyldighet att lösa detta problem då vi inte ens kan stänga luftinsläppet?.
Har hört av oss till fastighetsägaren och bett att de skall ta tag i det hela. Vårt svar blev följande:

Jag förstår ditt problem och beklagar att du blir störd av detta. I föreningens trivselregler står det att: ”Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen, eller så att det stör dina grannar.” Det är dock inte möjligt att förbjuda rökning på balkonger, folk har rätt att röka i sina lägenheter och på deras balkonger. Det är endast i speciella allergihus som det är möjligt att ha ett sådant förbud. Jag ska dock se till så att det sätts upp lappar om rökning och att folk ska tänka på att inte röka så att det stör deras grannar, med hänvisning till föreningens trivselregler. Jag föreslår också att du pratar med personen som röker så att hen kan anpassa sin rökning så att det inte stör dig.
Filtren som sitter vid uteluftsintagen under fönsterna filtrerar bort de fasta partiklarna som finns i avgaser och tobaksrök och därmed de luktämnen som är bundna till dessa. Det är dock inte möjligt att filtrera bort eventuella kvarvarande luktämnen helt i gasform.

Borde dem inte kunna sätta en regel att folk måste röka på t ex luftgången istället då folk inte har insläpp där? Vad kan vi göra för att bli av med detta problem?

Hej och tack för din fråga!

I din fråga framgår det inte huruvida ni bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt. Detta påverkar vilka regler som är tillämpliga i ert fall, varför jag kommer utforma mitt svar efter de regler som gäller vid ett hyresrätts- respektive bostadsrättsförhållande. 

Rökning – Hyresrätt

I det fall det skulle röra sig om en hyresrätt blir 12 kap Jordabalken (JB) tillämplig Enligt 12 kap 25 § JB ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara farliga för hälsan eller annars skäligen inte bör tålas. Förekommer det en sådan störning i boendet som omfattas av den nyssnämnda bestämmelsen, ska hyresvärden enligt 12 kap 25 § st.2 JB ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

Enligt flera domstolsavgöranden (se b.la. ÖH 9814-11) har dock rökning inte ansetts utgöra en sådan störning som omfattas av den förstnämnda paragrafen. Detta eftersom det svårligen går att bevisa att röklukt är en störning av sådan omfattning att den ej skäligen bör tålas. Med detta sagt går det inte, även om hyresvärden skulle vilja detta, att förbjuda rökning på allmänna utrymmen såsom exempelvis balkonger och uteplatser. Som er fastighetsägare mycket riktigt nämner är undantaget om det skulle röra sig om ett särskilt allergiboende, men detta verkar inte vara aktuellt i ert fall. Som rättsläget ser ut nu har hyresvärden inga möjligheter att förordna om regler som begränsar rökning i den utsträckning ni önskar.

Rökning – Bostadsrätt

Om det istället är en bostadsrätt ni bor i är det Bostadsrättslagen (BrL) som blir tillämplig i frågan om störningar i boendet. Enligt 7 kap 9 § BrL, som i väsentliga delar stämmer överens med Jordabalkens regler om störningar, ska bostadsrättshavaren se till att dennes grannar inte utsätts för störningar som är hälsofarliga eller annars inte skäligen bör tålas. Även i detta fall kan varken bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren, med stöd i någon lagbestämmelse, förbjuda rökning på exempelvis innergården eller balkongen.

Förvisso kan ordningsregler om rökförbud i allmänna utrymmen ställas upp, men som tidigare berört kan inte ett vidsträckt rökförbud som omfattar folks privata bostäder och uteplatser införas. Sammanfattningsvis bör fastighetsägaren även i detta avseende ha begränsade möjligheter att införa en regel som gör att folk endast får röka på till exempel loftgången.

Sammanfattande bedömning

Min samlade bedömning är således att ni, surt som det är, måste tåla att era grannar röker på exempelvis sina egna balkonger och på innergården. I brist på lagbestämmelser och domstolsavgöranden som talar för det motsatta kan inte fastighetsägaren/hyresvärden sätta upp regler som begränsar hyresgästernas rökmöjligheter på sättet ni föreslår. Mitt råd är att ni eventuellt försöker prata med de grannar som ni upplever röker på ett sätt som stör er, och på så sätt kommer överens om att rökning bör undvikas under exempelvis ert fönster. Det är onekligen en besvärlig situation ni befinner er i, men som jag tidigare nämnde finns det inte mycket man kan göra ur juridisk synvinkel. Men vem vet? Kanske får vi så småningom se ett rättsfall där frågan om rökning i bostads/hyreshus ställs på sin spets, och möjligtvis kan skänka vägledning och hjälp i ert fall.