Hej!

För drygt 10 år sedan skrev jag och min dåvarande sambo ett gemensamt testamente. Vi har nu separerat och frågan är om det räcker att jag skriver ett nytt testamente för att det jag nu äger ska gå dit jag vill vid min död. Måste min dåvarande sambo också skriva under ett nytt testamente?

 

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att ett testamente blir utan verkan när ett samboförhållande upplöses före testatorns död, 11 kap 8 § Ärvdabalken (ÄB). Regeln är enbart en presumtion för testatorns vilja och en tolkning i det enskilda fallet kan därför leda till ett motsatt resultat, dvs. att testamentet fortsätter vara giltigt. I allmänhet torde det dock vara svårt att avvika från presumtionen utan att testatorn uttryckligen uttalat någonting som ger stöd för antagande om att hans förordnande skall gälla.

Underlåter testatorn att ändra sitt testamente och inte har några arvingar (dvs. nära släktingar, se 2 kap ÄB) kan presumtionen brytas och testamentet fortsätter då att gälla. Även om testamentet förblir oförändrat under en längre tid efter samboförhållandets upplösning behåller testamentet sin verkan. Det skall dock observeras att om testatorn har arvingar kan de komma att klandra testamentet med grund i huvudregeln i 11 kap 8 § ÄB.

Det bör även påpekas att det är äganderättsförhållandena vid testatorns död som gäller för testamentet. Det går alltså inte att testamentera bort någonting man inte äger, 11 kap 4 § ÄB.

Mot denna bakgrund vill vi råda dig att skriva ett nytt testamente med din nuvarande vilja. Likväl gäller detta din före detta sambo. På så sätt undgår ni förhoppningsvis onödiga komplikationer.