Två personer står på ett gemensamt lån för ett hus, de separerar och en flyttar och vill inte stå på lånet längre.
Den som bor kvar förhalar och förhalar, går inte till banken och fixar lånet. Vad har den avflyttade för rättigheter då? Vad gör man?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Utifrån vad som framgår av din beskrivning står två före detta sambos gemensamt för ett bolån. Efter separationen vill den som flyttat ifrån bostaden inte längre stå kvar på det tecknade lånet. Frågan, som vi uppfattat den, gäller alltså vilka möjligheter den avflyttade har att få lånet överflyttat i sin helhet på den som bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden.
Solidariskt betalningsansvar

När två parter står på ett lån gemensamt är de också gemensamt ansvariga, det vill säga solidariskt ansvariga, för lånet. Se 1 kap 2 § lag om skuldebrev (SkbrL). Det betyder att banken (fordringsägaren) kan kräva vem som helst av de tidigare samborna på hela lånet, i de fall betalning skulle utebli. I sådana fall får den låntagare som tvingats betala hela lånet en så kallad regressrätt och kan sedan kräva betalning av den andre låntagaren, se 1 kap 2 § 2st SkbrL.

Alternativ lösning

Om det däremot skulle framgå av lånet att låntagarna svarar för varsin halva av det totala lånebeloppet kan de förslagsvis vända sig till banken där lånet har tecknats. Banken kan i vissa fall acceptera att hela lånet flyttas över på personen som bor kvar i bostaden. Värt att uppmärksamma är dock att banken inte har någon skyldighet att gå med på en sådan överlåtelse. Detta eftersom det skulle kunna innebära att skulden tas över av någon med sämre betalningsförmåga än vad låntagarna gemensamt hade när lånet tecknades.

Sammanfattningsvis är det alltså en god idé att ta kontakt med banken för lånet för att få lånet i sin helhet överflyttat på personen som bor kvar i bostaden. Uppmärksamma att en sådan överflyttning inte kan tvingas fram. En sådan rättighet finns inte. För det fall då banken skulle komma att kräva den utflyttade sambon på lånet, har den utflyttade sambon rätt att kräva sin tidigare sambo på betalning för dennes del av lånet.