Gemensamt lån har tecknats av sambos med gemensamma barn. Efter separation för ca 5 år sedan har var och en betalat hälften var av amorteringar och ränta och därvid noga angett referens till lånet. Så det gemensamma ansvaret för lånet har framkommit tydligt.
Nu vägrar den ena parten att betala sin resterande del, vilket medför att den andra parten blir betalningsskyldig för hela återstående beloppet. Banken har tidigare nekat att dela upp lånet så att parterna, var och en, skulle bli ensam ansvarig för sin del.
Vilka åtgärder gäller för att den andra parten inte själv ska behöva betala hela den återstående skulden?

 

 

Hej och tack för din fråga!

När man tar ett banklån tillsammans med någon annan är man som huvudregel solidariskt betalansvariga enligt 1 kap 2§ skuldebrevslagen, om inte banken i fråga har några andra villkor. Solidariskt betalningsansvar innebär att man är ansvarig för varandras skulder och att banken kan kräva endast en av parterna på hela skulden om någon av parterna inte betalar för sin del.

 

En parts ansvar bortfaller alltså inte när denne betalar sin del, utan det solidariska ansvaret för hela lånet finns kvar så länge skulden finns kvar.

 

Enligt 1 kap 2§ 2 st skuldebrevslagen har vardera part som betalat för men än sin egen del av skulden, rätt att kräva den andre parten på dennes del av skulden genom en så kallad regresstalan.

 

Om den andre parten fortsatt vägrar att betala för sin del av skulden kan den part som har betalat vända sig till kronofogden för att få skulden indriven. Om parten även då nekar betalningsskyldighet kan målet prövas hos tingsrätten för att få en exekutionstitel i form av ett domstolsavgörande. Denna exekutionstitel ger kronofogden i sin tur möjlighet att driva in skulden åt den betalande parten.