Hej, när min mamma flyttade in på ett omvårdnadsboende beslutades att hennes bostadsrätt skulle säljas. Jag fick en fullmakt att sköta detta då hon var ganska dålig, om än klar i huvudet. I december skrevs kontrakt med köparen och tillträde/avslut av affären sattes till i februari året därpå. Nu avled dock min mamma i början på januari. Påverkar detta försäljningen på något sätt? Jag är den enda dödsbodelägaren. 

Hej och tack för din fråga! 

Frågor om fullmakt är lagstadgade i 2 kap avtalslagen (AvtL). Av 2 kap 10 § 1 st AvtL framgår att fullmaktsgivaren (dvs. din bortgångna mor), är omedelbart förpliktad i förhållande till tredje man (dvs. köparen av bostadslägenheten) genom avtalet som du har ingått genom fullmakt i din mors namn.  

Enligt 2 kap 21 § AvtL fortsätter  en fullmakt att gälla även när fullmaktsgivaren avlider. Det är då dödsboet som inträder i huvudmannens ställe. I vissa fall, om särskilda skäl föreligger, kan fullmakten anses ha förfallit i och med fullmaktsgivarens död. Ett exempel på det är om det är huvudmannen som förvärvar en bostad och sedan avlider. Denne har då uppenbarligen inte behov av någon bostad längre och det vore orimligt om fullmakten skulle gälla. I ditt fall verkar det dock inte föreligga några sådana skäl och du borde därför kunna slutföra försäljningen av bostadsrätten. 

Vår sammanfattade bedömning är att din mors bortgång påverkar inte bostadsförsäljningen. Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.