Hej, jag är 53 år gammal, har inga barn och är svensk medborgare. Jag gifte mig i september 2015 och kom överens med min make, att jag skriver under äktenskapsförordet i vilket förutom min villa i utlandet och makens villa i Sverige blir alla andra fastigheter min make äger, hans ensilda egendom. Hittils har jag inte skrivit under äktenskapsförordet, då min make presenterade för mig ett inbördes testamente där är skrivet att i fall att jag avlider före min make kommer han att ärva mitt hus med full äganderätt. I fall att min make avlider före mig kan jag få bo i kvar i hans hus. Efter min bortgång skall hans barn få huset samt makens all egendom. En annan version av testamente var efter ev. makens bortgång få jag ärva hans hus med full äganderätt. Här är jag osäker – hans barn har ändå rätt till sitt laglott eller ? Jag känner mig lite lurad för att som det ser ut, skall bara min make ha fördelar. Igår fick jag veta från min make om jag inte skriver under äktenskapsförordet så kommer han att ansöka om skillsmässa. Hur fungerar det med bodelningen ? Jag antar att efter 6 månaders långa äktenskap har jag inga alls anspråk. En annan fråga är om jag nu skriver under äktenskapsförordet har jag rätt som maka i fall att min make avlider före mig ärva tillsammans med makens barn hans enskilda egendom som är angivet i äktenskapsförordet? Min make skrev för 15 år sedan med sin dåvarande hustru ett testamente där all deras egendom kommer att ärva deras barn. Gäller fortfarande testamentet trots att han (min make) gifte sig om med mig?

Hej och tack för din fråga!

Äktenskapsförord

Reglerna om äktenskapsförord återfinns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Bestämmelsen anger att makar, genom äktenskapsförord, kan bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Förutsättningarna för att ett äktenskapsförord ska bli giltigt är att det upprättats skriftligen, att de undertecknat det och att det skickats in till Skatteverket för registrering. Överenskommelsen i äktenskapsförordet blir sedan avgörande vid en eventuell bodelning, då enskild egendom undantas från bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB. Om det däremot inte finns något äktenskapsförord är huvudregeln att all egendom som ni äger är s.k. giftorättsgods och alltså kommer att ingå i bodelningen. 

Bodelning med anledning av skilsmässa 

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. Bestämmelsen anger dock att en bodelning inte behöver göras om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Detta innebär att om du skriver på ett äktenskapsförord som anger att all egendom ska vara enskild egendom, så behöver en bodelning inte ske då det inte finns något giftorättsgods att dela på. Detta kan ni däremot ändra på i efterhand genom att komma överens om att den enskilda egendomen enligt äktenskapsförordet ändå ska ingå i bodelning, se 10 kap. 4 § ÄktB

Det som utgör giftorättsgods ska alltså ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Därefter är utgångspunkten att det som återstår av giftorättsgodset efter avdrag för skulder ska delas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB. På grund av risken för att människor ”skiljer sig till pengar” finns det så kallade jämkningsregler i 12 kap. 1 § ÄktB. Detta innebär att den som har mest giftorättsgods vid en bodelning under de fem första åren av äktenskap kan kräva att inte allt giftorättsgods ska delas upp mellan makarna. För varje år som äktenskapet har varat kommer 20 procent mer av giftorättsgodset att tas med i bodelningen. En bodelning efter fyra års äktenskap skulle således innebära att 80 procent av allt giftorättsgods ingår i bodelningen. En bodelning efter sex månader, som för er, skulle innebära att ni endast delar på 10 procent av det gemensamma giftorättsgodset. Denna regel är dock inte absolut utan innebär att rätten gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter och endast om maken med mest giftorättsgods åberopar det.

Arv

För frågor om arv vid en makes död gäller Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken. Det första som händer när din make avlider är att det kommer att genomföras en bodelning, se 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. Vid bodelningen läggs som huvudregel ert giftorättsgods ihop och eventuella skulder dras av, se 11 kap. 1 § och 11 kap. 2 § ÄktB. Det som återstår delas sedan på hälften varav den ena hälften går till dig och den andra hälften tillförs den avlidens kvarlåtenskap, se 11 kap. 3 § ÄktB. Den kvarlåtenskap som blir över, det vill säga din makes enskilda egendom och det giftorättsgods som tillföll honom vid bodelningen, kommer att utgöra hans kvarlåtenskap. Denna ska som huvudregel tillfalla dig enligt 3 kap. 1 § ÄB. Om din make har egna bröstarvingar som inte är dina, så kallade särkullbarn, får dessa dock ta ut sin del av arvslotten direkt när han avlider, se 3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB. Det finns alltså en risk för att särkullbarn (om det endast finns sådana och inga gemensamma) får hela arvet efter din make medan du får nöja dig med det du får ut av bodelningen. Du har dock alltid rätt att från bodelningen och arvet efter din make sammanlagt få ut en summa motsvarande fyra stycken prisbasbelopp, vilket år 2016 är ungefär 175 000 kr, se 3 kap. 1 § 2 st. Gemensamma barn har till skillnad från särkullbarn ingen möjlighet att få ut sitt arv direkt så om ni har gemensamma barn kommer du alltid att få deras arvslott. 

Giltighet av testamente 

En makes arvsrätt enligt 3 kap. 1 § ÄB är inte absolut, vilket innebär att ett testamente kan åsidosätta denna rätt. Utgångspunkten är därför att testamentet som din make skrev för 15 år sedan fortfarande gäller. Du har dock angett att din make har upprättat två nya testamenten. För att ett nytt testamente ska bli giltigt krävs det att testamentet upprättas skriftligen med två vittnen, se 10 kap. 1 § ÄB. Testamentet ska undertecknas av både testatorn och vittnena, som dessutom ska ha kännedom om testamentets innehåll. Ett testamente får inte inskränka på din makes barns laglott som motsvarar hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Arvslotten är din makes totala kvarlåtenskap dividerat på antalet arvingar.

Om något av de testamenten som din make nyligen har upprättat uppfyller kraven blir frågan om hur det 15 år gamla testamentet ska bedömas. Frågan om ett testamentes giltighet sedan ett nytt testamente upprättats har behandlats i praxis. I hovrättens dom RH 1994:67 behandlades denna fråga och domstolen ansåg att upprättandet av ett nytt testamente kan ses som ett återkallande av det gamla. Dock är det som kan utläsas om testatorns avsikt avgörande. Om det 15 år gamla testamentet anger att all din makes enskilda egendom ska tillfalla hans barn, medan det nya anger att endast huset ska tillfalla dig kan tolkningen bli som så att all din makes enskilda egendom förutom huset ska tillfalla hans barn. Om din make däremot skriver ett nytt testamente som anger att all egendom ska tillfalla dig kan det leda till att det gamla testamentet förklaras helt ogiltigt. 

Rekommendationer 

Om ni är osäkra på hur det nya testamentet bör utformas för att det gamla ska förlora sin giltighet rekommenderar vi att ni tar kontakt med en advokat eller annan kvalificerad jurist i syfte att upprätta ett tydligt och genomtänkt testamente. Då kan du även framföra dina synpunkter kring vad som är bäst för dig för att se till att ni båda blir nöjda. 

Vid en eventuell skilsmässa är utgångspunkten som vi tidigare nämnde att en bodelning ska upprättas. Om ni inte kan komma överens om hur ni ska fördela egendomen kan ni ansöka om att få hjälp av en bodelningsförrättare, se 9 kap. 7 § ÄktB.