Hej. För en tid sedan fick jag ut min avlidna mors patentjournal. Där står att läsa: “Pratar med pat’s dotter X. Meddelar att dr inte har möjlighet att ringa till henne idag då han igår hade ett långt samtal med hennes syster under gårdagen och inte kan prata med alla anhöriga. X menar att hon inte kan lita på sin syster då hon har förvrängt saker både till oss personal och till henne. Kommer efter diskussion fram till att det skall skrivas i journalen att X skall kontaktas i första hand.” Journalanteckningen är gjord av en sjuksköterska. Jag är systern som refereras till. Nu undrar jag om den inringande personen gjort sig skyldig till något brott, t ex förtal? Ca 40 personer har loggat in i journalen. Den sjuksköterska som tog emot samtalet, har hon gjort sig skyldig till något brott? Om man kan bevisa att detta haft påföljder som gjort skada, är det då ett grövre brott? Om man inte kan bevisa att detta fått negativa följder, är det ändå ett brott?

Hej och tack för din fråga!


Att uttala sig nedsättande om andra kan i vissa fall utgöra brott. Den som bl.a. lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning gör sig skyldig till förtal enligt 5 kap 1 § 1 st Brottsbalken (BrB). Det krävs alltså att det är en uppgift som lämnas, inte bara ett värdeomdöme eller en nedsättande kommentar. 

Vidare måste uppgiften vara ägnad att utsätta vederbörande för ”andras missaktning”, vilket betyder att denne ses som en i något avseende ”sämre” människa, en som bör behandlas eller bemötas på ett avvisande eller negativt sätt. Uppgiften ska ha ett sådant innehåll att den är ett tjänligt medel, om man vill utsätta någon för andras missaktning. Rekvisitet ”ägnad att utsätta” bör tolkas så att brott inte föreligger om det i praktiken är uteslutet att uppgiften når någon som kan tänkas uppfatta den som kränkande. I förarbetena till lagen sägs också att det ska vara fråga om en uppgift av allvarligare beskaffenhet.

I ett rättsfall, NJA 1987 s. 336, konstaterade Högsta domstolen att ett uttalande om att en person var klart olämplig som personalledare var tillräckligt bestämt för att kunna utgöra förtal samt ägnat att utsätta personen för andras missaktning. 

Enligt 5 kap 1 § 2 st BrB gäller dock ett undantag av följande innebörd: Om den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller om det eljest med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, och om han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar. 

Detta innebär att ett uttalande som genom sitt innehåll är att bedöma som förtal kan vara straffritt när det är gjort i en situation som innefattar en intressekollision mellan å ena sidan den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden och upprätthållandet av en vidsträckt yttrandefrihet. Men uppgiften måste i det fallet antingen vara sann eller att den som lämnade uppgiften haft skälig grund för den. 

Det som också kan tilläggas är att förtalsbrott inte faller under allmänt åtal. En åklagare kommer inte att väcka åtal utan det är du själv som måste väcka åtal och föra en process i domstol enligt 5 kap 5 § BrB

Grovt förtal regleras i 5 kap 2 § BrB. I bedömningen om ett brott ska anses som grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada. 

Beträffande din systers uppgifter till sjukvårdspersonalen är det tyvärr inte möjligt för oss att avgöra om de uppgifterna som lämnats skulle kunna anses som förtal i lagens mening samt huruvida undantaget enligt 2 st är tillämpligt i ditt fall. Vi rekommenderar dig därför att ta kontakt med en advokat eller jurist för ytterligare hjälp.  

Angående din fråga om sjuksköterskan kan göras skyldig till något brott kan sägas följande. När en patients tillstånd försämras eller när en patient avlider har sjuksköterskan eller läkaren ansvar för att närstående underrättas så snart som möjligt om ingen annan överenskommelse finns. Närstående kan ha olika önskemål om när de vill bli kontaktade vid förändringar i hälsotillståndet och vid händelser som kan komma att påverka hälsotillståndet tex fall. Det är viktigt att det är känt och dokumenterat i journalen vid vilka situationer och hur de önskar information. 

Vi förstår att i ditt fall kan kännas som att sjuksköterskan gjort ett onödigt/felaktigt ställningstagande men vi kan är inte se det falla in under någon brottsbeskrivning. 

 Det du kan göra är att ta kontakt med patientnämnden som är en fristående och opartisk instans som finns i alla landsting/regioner. Dit kan du kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård. Här kan du hitta kontaktuppgifter till din patientnämnd.