Modern och ena dotter äger en sommarstuga tillsammans och de äger halva stugan var. Mamman vill förenkla för dottern och ge henne sommarstugan som förskott på arv. Mannan har två andra barn. Mamman vill veta om hon kan testamentera sommarstugan som förskott på arv eller gåva till hennes dotter och hur det i så fall skall gå till. Vilka formföreskrifter skall uppfyllas för att skriva ett sådant giltigt testamente?

 

 

Hej och tack för din fråga!
Vi har tolkat dina frågor som att du undrar om du kan ge din del av sommarstugan till din dotter antingen som ett förskott på arv eller som en gåva, och om det är möjligt, hur detta i så fall kan gå till. Vi har också tolkat det som att du undrar vilka formkrav det finns vid upprättande av ett testamente och om det då finns något krav på att man ska skriva ned ett värde på sommarstugan. Tillämplig lagstiftning för att besvara dina frågor är Ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

Om man ger en gåva till en bröstarvinge medans man lever så är presumtionen, dvs. utgångspunkt och antagande att det är ett förskott på arv, 6 kap 1 § 1 st ÄB. Det innebär att man vid bodelning lägger ihop kvarlåtenskapen och förskottet på arvet innan man bestämmer arvslotternas storlek mellan arvingarna. Därefter avräknar man förskottet för den arvinge som fått förskott på arv från dennes arvslott. Om avräkning inte kan göras fullt ut på förskottstagarens arv, så görs det med vad som kan avräknas, 6 kap 5 § ÄB. Är förskottet giftorättsgods som en make lämnat till en gemensam bröstarvinge räknas förskottet av på arvet efter den först avlidna. Om det arvet inte räcker till så avräknas resterande del på arvet efter den andra maken, 6 kap 1 § 2 st ÄB. Arvsreglerna följs upp av en bodelningsregel som reglerar vad som sker vid bodelning med anledning av en makes död när någondera av makarna ur sitt giftorättsgods gett ett förskott på arv. I själva bodelningen ska förskottet läggas till givarmakens giftorättsgods innan makarnas giftorättsgods läggs samman i den pott som ska bodelas, 11 kap 5 § Äktenskapsbalken.
Den bröstarvinge som erhåller ett förskott på arv ska avräkna detta från sin laglott, 7 kap 2 § ÄB. Grundprincipen är att det är egendomens värde vid gåvotillfället som ska ses som värdet på förskottet, om det inte finns omständigheter som talar för annat, 6 kap 3 § ÄB.

Huvudprincipen är att den person som erhåller förskott på arv inte kommer att behöva betala tillbaka något vid bodelning, 6 kap 4-5 §§ ÄB. Det finns dock undantag till detta då man kan få betala tillbaka som kan komma att aktualiseras oavsett om gåvan ses som förskott på arv. Detta om gåvan har som syfte att likställa med testamente och den inskränker på andra bröstarvingarnas laglotter, 7 kap 4 § 1 st ÄB. Om förutsättningar är uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas krävs det att bröstarvingen mot gåvotagaren väcker talan inom ett år från det bouppteckningen efter arvslåtaren avslutades. I annat fall har rätten till talan gått förlorad, 7 kap 4 § 2 st ÄB.

Gåva

Eftersom presumtionen vid gåva till bröstarvinge är att det ska ses som förskott på arv, så krävs det att man bryter denna presumtion för att det istället ska ses som en gåva. Det kan göras genom att man nedtecknar detta i ett gåvobrev eller i ett testamente. Notera att det vid gåva av fastighet så finns det formkrav som ska uppfyllas, 4 kap 29 § Jordabalken. Om det inte ska ses som förskott på arv utan som en gåva så innebär det att gåvan inte kommer att läggas ihop med kvarlåtenskapen.

Testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testatorn underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift, 10 kap 1 § ÄB. Dessa två vittnen bör skriva sina namn, yrke, hemvist och intyga tiden för bevittnandet. Om det finns andra omständigheter som kan få betydelse för testamentets giltighet bör vittnena också anteckna detta, 10 kap. 2 § ÄB.

Det är inte alla som kan få vara vittne för ett testamente. Det är därför av betydelse för att ett testamente ska uppfylla alla formkrav att de personer som bevittnar har behörighet, 10 kap. 4 § ÄB.

Du kan alltså välja mellan att ge dottern sommarhuset som ett förskott på arv eller som en gåva. Om du inte bryter presumtionen för gåva till bröstarvingar, så anses gåvan vara ett förskott på arv. Om du väljer att ge sommarhuset som förskott på arv görs avräkning av förskottet efter värdet på sommarhuset vid gåvotillfället, om inte andra omständigheter anger annat, 6 kap 3 § ÄB. Om du inte vill att det ska ses som ett förskott på arv måste du bryta presumtionen. Det kan göras genom ett gåvobrev. Notera då som ovan nämnts att gåva av fastighet liksom testamente har formkrav som ska uppfyllas för att gåvan ska vara giltigt. Notera också att om man är efterlevande make så kan det finnas begränsningar i vad man kan testamentera eller ge bort. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med en verksam jurist om du önskar att upprätta något av detta.