För ca 15 år sen fick min bror köpa två fastigheter (en jordbruksfastighet och en villa) av våra föräldrar till underpris . 
Min fråga är om detta kan ha betydelse vid en bouppteckning . Kan det ses som förtida arv tex? Vi är bara två barn o jag blev inte utköpt på något vis .

 

Hej och tack för din fråga!

Det du önskar få reda på är om din bror har fått ett förskott på arv i samband med att han fick köpa två fastigheter av dina föräldrar till underpris. Då dina föräldrars övriga tillgångar inte framgår, så försöker jag redogöra för de två möjliga utgångarna. Ärvdabalken föreskriver att barn ärver lika stor andel av föräldrarnas kvarlåtenskap 2 Kap 1 § 2 st Ärvdabalken (ÄB).

Vad som avgör om köpet ska ses som ett förskott eller istället likställas med ett testamente beror på hur fastigheterna ”hanterats” efter köpet.

I den mån era föräldrar har tagit nytta av fastigheten efter köpet

I den mån era föräldrar fortsatt bott kvar där efter köpet så kan detta tyda på att det ska likställas med ett testamente. Om din bror har flyttat in så är inte detta stycke relevant. Att det likställs med ett testamente är positivt för din del ifall din laglott (halva din arvslott, dvs. din andel av arvet) skulle kränkas 7 Kap 4 § 1 st ÄB.

Det finns då en möjlighet att fastigheternas värde beräknas till dagens värde och läggas till kvarlåtenskapen vilket i sig gör avsevärd skillnad på storleken av din arvslott och därmed laglott. För detta krävs att du påkallar en s.k. jämkning av testamentet inom ett år från bouppteckning, annars förfaller möjligheten till jämkning 7 Kap 4 § 2 st ÄB.

Om fastigheterna tas upp till dagens värde i bouppteckningen är givetvis detta mest positivt för din del i den mån man kommer fram till att det skett en laglottskränkning. Om däremot värdet på den bortskänkta egendomen är för litet i förhållande till dina föräldrars övriga kvarlåtenskap så din laglott inte kränks, är detta däremot inte positivt för dig då det endast är laglotten som är skyddad från att borttestamenteras 7 Kap 1§ ÄB.

I den mån era föräldrar inte har tagit nytta av fastigheten efter köpet

Lagen säger att det som ett av barnen har fått i gåva ska avräknas från dennes arv om inte annat har sagts i samband med överlåtelsen eller om det kan anses underförstått att gåvan inte ska avräknas. Att sälja en fastighet till underpris ska anses utgöra en gåva till den delen som skiljer det riktiga värdet från köpepriset. Skillnaden mellan dessa ska avräknas från din brors arvslott som ett förskott 6 Kap 1 § 1 st ÄB. Man utgår ifrån fastigheternas värde vid tiden för köpet och inte dagens värde på fastigheterna som huvudregel 6 Kap 3 § ÄB. Fastighetens riktiga värde vid tiden för köpet – Köpevärdet = förskottet som ska avräknas från din brors arvslott.

Visar de sig vid en bouppteckning att förskottet varit värt mer än din brors arvslott har han rätt att behålla överskottet 6 Kap 4 § ÄB. Det är svårt att värdera bostäders marknadspris, som ju skiljer sig från taxeringsvärdet, i efterhand. Därmed kan också det vara svårt att beräkna förskottets storlek i kronor.