Hej. Vi har haft en bouppteckning där det bl a följande framgår:
”Att gåva utgivits till min bror… vad avser fastigheten… år 1991.” Jag ansåg att det är förskott på arv, men det anser inte min bror. Han säger att det är preskriberat pga att det var så länge sedan han fick fastigheten. Han säger också att fastigheten har 0 kr i taxeringsvärde pga att på en del av fastigheten är det någon typ av ruin som betecknas som fornminne. Fk. Har min bror genom åren fällt träd på fastigheten, som han låtit såga upp till virke för byggnation. Är det inte marknadsvärde som skall avgöra hur mycket fastigheten är värd vid arv?

Hej och tack för din fråga! 

Som huvudregel vad gäller arvsrätt är att den avlidnes kvarlåtenskap (den egendom som den avlidne efterlämnar och som är föremål för bouppteckningen) ska delas lika på bröstarvingarna, dvs. dig och din bror. Av denna anledning finns det en presumtion i 6 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) som säger att gåvor som den avlidne under sin livstid gett till någon av sina bröstarvingar räknas som förskott på deras arv. Detta förskott ska sedan dras av från arvslotten i samband med arvsskiftet. Arvsskiftet görs ofta efter att en bouppteckning blivit registrerad hos Skatteverket och är en privat angelägenhet som arvtagarna själva kan lösa. Finns det oklarheter eller är arvtagarna inte överens kan hjälp fås av ett juridiskt ombud mot betalning. 

Denna presumtion, om att en gåva är att se som ett förskott på arv, kan brytas om den avlidne skrivit ett testamente eller gåvobrev som säger att gåvan inte ska utgöra ett förskott. Det finns ingen särskild beloppsgräns eller procentsats som avgör om en viss gåva ska anses vara förskott på arv eller inte. Det är dock “större” gåvor och inte vanliga t.ex. julklappar eller andra presenter som dras av. En fastighet utgör typiskt sett en sådan gåva som presumeras utgöra förskott på  arv såvida den avlidne inte uttryckt att så inte varit avsikten.

Ett förskott på arv har vidare ingen preskriptionstid. Som huvudregel spelar det med andra ord ingen roll hur länge sedan din bror fick gåvan. Huvudregeln om att bröstarvingarna ska få lika stor del skulle nämligen fallera om en preskriptionstid fanns.

Värderingen av förskottet sker vid tidpunkten för gåvan och inte vid arvlåtarens död. Detta framgår av 6 kap 3 § ÄB. Vår uppfattning är att värderingen ska ske till fastighetens marknadsvärde och inte, som din bror säger, till sitt taxeringsvärde. Att någon, efter att han mottagit gåvan, sågat virke för byggnation är ingenting som påverkar förskottet. Detta på grund av att värderingen sker vid överlämnandet/mottagandet av gåvan som nyss nämndes.