Hej. Min sambo har precis startat ett eget företag och skulle få sin slutlön från sitt dåvarande arbete. Men hans chef är över en vecka sen med utbetalning av lönen. Hans argument är att han måste vänta in betalningar från de jobb som min sambo utfört. Han är snickare och har varit uthyrd till ett annat företag. Kan man göra så och hur kan man gå till väga för att få sin lön? Är detta ett brott? Vill gärna ha hjälp så snart som möjligt. Tack på förhand.

 

Hej och tack för din fråga!


Min utgångspunkt
Så som jag förstår omständigheterna i din sambos fall har han slutat sitt arbete där han inte har fått sin lön utbetald. Jag kommer därför inte att gå in på hur din sambo eventuellt skulle kunna frånträda sitt arbete med omedelbar verkan. Jag kommer huvudsakligen att beröra frågan om hur din sambo kan driva in sin uteblivna lön. Härmed kan också nämnas att jag inte i detalj kommer att gå in på kraven för att exempelvis konkurs skall anses föreligga och huruvida konkurs kan anses föreligga i det här fallet. Jag har inte tillräckligt med omständigheter för handen för att kunna bedöma det. Jag kommer därför ge en generell beskrivning av de olika förfarandena. 

Kontakta arbetsgivaren och ta hjälp av fackförbund
Till arbetsgivarens främsta skyldigheter i ett anställningsförhållande hör att betala ut arbetstagarens lön. Fullgör arbetsgivaren inte den skyldigheten får din sambo som arbetstagare en fordran mot arbetsgivaren på ett belopp som motsvarar lönen. I första hand bör din sambo vända sig till arbetsgivaren med sitt krav antingen själv eller genom sitt fackförbund, om han är fackligt ansluten. Fackförbundet kan hjälpa din sambo att föra ett lönedrivningsärende, alternativt komma överens med arbetsgivaren om en lösning som innebär att din sambo har rätt att få ut den lön han har rätt till.

Ansökan om betalningsföreläggande
Betalar arbetsgivaren inte ut lönen trots fackförbundets krav kan din sambo vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Det krävs då att din sambo kan visa att det föreligger ett avtal mellan honom och hans arbetsgivare som utgör grund för fordran samt att fordran avser pengar och har förfallit till betalning, dvs. att sista betalningsdatum har passerat.

Läs mer om betalningsföreläggande i Lag om betalningsföreläggande och handräckning.

Ansökan om konkurs
Om arbetsgivaren trots fackförbundets krav och ansökan om betalningsföreläggande inte kan betala lönen inom utsatt tid och har hamnat i betalningssvårigheter kan det bli aktuellt att ansöka om att försätta arbetsgivaren i konkurs. Din sambo kan själv skicka in en konkursansökan till tingsrätten (alternativt genom hans fackförbund). Om arbetsgivaren ifråga försätts i konkurs skall din sambo vända sig till konkursförvaltaren som beslutar i ärendet. Konkursförvaltaren utses av tingsrätten och tar över arbetsgivarens drift när denne är försatt i konkurs. (Om arbetsgivaren istället är föremål för företagsrekonstruktion skall rekonstruktören kontaktas.) Din sambo skall tydligt ange sin fordran. Vet man inte vem som är konkursförvaltaren (eller rekonstruktören) kan man vända sig till tingsrätten eller enheten för tillsyn i konkurser (TSM) hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer om konkurs och dess förfarande i Konkurslagen.

Statlig lönegaranti
När arbetsgivaren försätts i konkurs är det vanligt förekommande att arbetstagare inte får sin lön på en eller ett par månader. I det fall arbetsgivaren försätts i konkurs kan därför statlig lönegaranti komma ifråga. Statlig lönegaranti är en ersättning som vid konkurs utbetalas från staten för att kompensera anställda som inte får ut sin lön av sin arbetsgivare. Då betalar staten lönen istället. Det finns dock begränsningar i rätten till ersättning. Bland annat får lönen inte ha intjänats tidigare än 3 månader innan konkursansökan lämnades in. Man kan alltså endast gå tillbaka tre månader från den dag då konkursansökan lämnades till tingsrätten. Rätten till lön kan annars falla bort och det gäller därför att agera skyndsamt. Vanligen är det konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti skall utgå och med vilket belopp. Lönegarantin kan täcka lön, semesterersättning, uppsägningstid samt andra ersättningar och förmåner.

Lönegarantilagen kan du läsa mer om statlig lönegaranti.

Mer information..
På kronofogdemyndighetens hemsida kan du läsa mer om betalningsföreläggande, konkursansökan och statlig lönegaranti. Du kan även kontakta dem för vidare information och rådgivning.

Slutsats
Sammanfattningsvis kan det i din sambos fall sägas att en av arbetsgivarens huvudsakliga skyldigheter i ett anställningsförhållande är att betala ut arbetstagarens lön. Gör arbetsgivaren inte det begår han ett brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivarens argument om att han måste vänta in betalningen från utförda arbeten håller inte. Arbetstagare har således en rätt att kräva ut sin lön genom olika tillvägagångssätt.  I första hand kan din sambo försöka prata med hans arbetsgivare. Om han är medlem i ett fackförbund kan förbundet företräda honom i ett lönedrivningsärende. Skulle det inte hjälpa kan din sambo själv eller genom hans eventuella fackförbund ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och i sista hand anmäla försättande av konkurs till tingsrätten.

Det är viktigt att agera snabbt och att inte gå med på att vänta om arbetsgivaren försöker skjuta upp på utbetalningen eller att acceptera att få ut en del av lönen nu och resten senare. Den statliga lönegarantin ersätter bara under begränsad tid. Det är din sambos pengar det gäller och det går snabbt att mista mer eller mindre hela beloppet om han väntar och vill vara hygglig mot sin arbetsgivare. Det här gäller i synnerhet om arbetsgivaren försätts i konkurs. Ett bra råd till din sambo är att han för anteckningar om vilka pass han har arbetat och att han sparar arbetstidsscheman. De utgör underlag i en eventuell kommande förhandling.