Hej, min far fick en stroke jan 2015. Innan det gav han sin sons fru besöksförbud våren 2014. Sonen dog 3 okt 2015 och nu har frun helt plötsligt fått för sig att besöka pappa. Har hon någon laglig rätt till information om honom, eller besöka honom på hemmet när han inte vill själv.

Hej och tack för din fråga!

Kan man förhindra att din pappa får oönskat besök av din svägerska?

Som din fråga lyder så rör det sig om ett besöksförbud som meddelats år 2014. Av frågan framgår dock inte om detta förbud är ett legalt besöksförbud, som i lagen kallas kontaktförbud, utfärdat av åklagarmyndigheten eller om din pappa personligen förbjudit henne att besöka honom.

Om det är ett legalt besöksförbud så är detta med stor sannolikhet inte längre giltigt, då dessa kontaktförbud är begränsade till att gälla för viss tid, 4 § Lag (1988:688) om kontaktförbud. De är begränsade till högst ett år om inte förlängning begärs. En ansökan för kontaktförbud kan prövas av allmän åklagare, 7 § Lagen om kontaktförbud. För att kunna meddela ett kontaktförbud krävs att det föreligger en risk för att brott ska begås eller att den som förbudet avser riskerar allvarliga trakasserier, 1 § Lagen om kontaktförbud.

Rör det sig inte om ett legalt besöksförbud så finns det tyvärr inga rättsliga åtgärder som man kan använda sig av för att hindra henne från att besöka din far (till exempel att polisen eskorterar henne därifrån).

Det ska däremot nämnas att din pappa har rätt att bestämma vem som får vistas i hans bostad och inte. En person som olovligen tränger in eller kvarstannar i annans bostad, begår så kallat hemfridsbrott, 4 kap 6 § Brottsbalken(Brb). Av din fråga framgår att din pappa bor på ett hem. Vi tolkar detta som att han bor permanent på ett äldreboende eller annan typ av hem där han har ett eget rum eller liknande. Ett hem är inte en allmän plats, där din svägerska har rätt att uppehålla sig. Om det är så att rummet på hemmet utgör din pappas bostad, skulle det kunna anses som att din svägerska gör sig skyldig till brott om hon kvarstannar efter att din pappa uttryckligen bett henne lämna hans hem. Det viktiga är att markera för svägerskan att hon inte är välkommen att vistas på hemmet. Be eventuell personal om hjälp med att inte släppa in henne och tydligt förklara att hon inte är välkommen.

Har din svägerska någon laglig rätt till information om din pappa?

Generellt sett har din svägerska ingen särskild rätt till information rörande din pappa. I Sverige råder dock en offentlighetsprincip som innebär att myndigheters handlingar är öppna för allmänheten att ta del av, 2 kap 2 § Tryckfrihetsförordningen(TF). Exempel på handlingar som finns hos myndigheter är skattedeklaration, läkarjournal och brottsregister. Offentlighetsprincipen är å andra sidan kraftigt begränsad genom olika bestämmelser om sekretess, som måste ha sitt stöd i lagar, 2 kap 2 § TF. Sekretessen innebär att uppgifterna inte får lämnas till någon annan än den som uppgifterna handlar om. Av frågan framgår inte vilken sorts information du vill veta om din svägerska har rätt att ta del av. Sekretess råder för en stor mängd uppgifter.  Information rörande personliga förhållanden så som inom sjukvård eller ekonomiska förhållanden får i regel inte lämnas ut till utomstående, 25 kap Offentlighet- och sekretesslag(OSL). Din svägerska har därför mycket begränsad rätt ta del av information som är av personlig natur som finner sitt stöd i lag. För att en uppgift ska kunna lämnas trots sekretess krävs din pappas samtycke, 10 kap 1 § OSL.