Jag och min man har inga gemensamma barn, men vi båda har barn sedan tidigare.
Min fråga är om det är möjligt att ordna så att den som blir kvar när någon av oss går bort?
Vi har sparade pengar, men vill gärna försöka spara mer för att klara oss när båda är pensionärer. Vi har dessutom en begagnad bil. Hur blir fördelningen när en av oss går bort?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Utifrån dina uppgifter tolkar vi det som att ni är gifta och har barn som inte är era gemensamma, så kallade särkullbarn. Din fråga verkar gälla hur er förmögenhet kommer att fördelas vid bortgången av någon av er och hur ni ser till så att den efterlevandes ekonomi tryggas.

Vid bortgången av en make kommer det som första steg ske en bodelning innan arvet delas ut. En bodelning innebär kort att era gemensamma tillgångar, efter att skulder har dragits bort, läggs ihop och delas lika, 11 kap 2 § 1 st och 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Det är denna del som den efterlevande får vid den andres bortgång. Resterande belopp utgör kvarlåtenskapen, som kommer tillfalla den bortgångnes barn med lika andelar, 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel gäller dock att när det finns en efterlevande make får denne förtur på gemensamma barns arv med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § 1 st 1 p ÄB.  Detta innebär att arvet får spenderas fritt under ens livstid, men inte testamenteras bort. Ni har emellertid särkullbarn, vilka innehar en bättre ställning framför efterlevande make. Dessa behöver inte invänta sitt arv utan har rätt att få ut det direkt, 3 kap 1 § 1 st 2 p ÄB. Detta görs med hänsyn till att efterlevande make alltid har rätt att få ut så mycket av arvet att det tillsammans med det från bodelningen uppgår till minst fyra prisbasbelopp 3 kap 1 § 2 st ÄB. Årets prisbasbelopp finner ni på Statistiska Centralbyråns hemsida. Era särkullbarn kan dock frivilligt välja att vänta med att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande, 3 kap 9 § ÄB. Notera att den efterlevande makens barn inte har något anspråk på arvet, 2 kap 1 § ÄB.

Då inget i dina uppgifter tyder på att ni har testamenterat annorlunda så blir det ovanstående som gäller. Genom att upprätta testamente i enlighet med de formkrav som gäller, 10 kap 1 § 1 st ÄB, kan ni säkerställa den efterlevande makens ekonomiska ställning på det sätt som passar er bäst. Detta gäller dock med vissa restriktioner. Ett barn har alltid rätt att erhålla åtminstone sin laglott, vilket är hälften av den andel de skulle fått utan ett testamente. Om ni skulle kränka denna rätt genom att testamentera bort även laglotten, krävs det att barnet påkallar jämkning inom 6 månader från det att innehållet i testamentet delges, 7 kap 1 § och 3 § 1 och 3 st ÄB.

När det kommer till upprättandet av ett testamente rekommenderar vi er att söka upp en kunnig familjejurist.